Open Ruimte: Collectieve wijsheid ontketenen

Open Ruimte: Collectieve wijsheid ontketenen

Open Space Technology (OST) is een dynamische en participatieve aanpak voor het organiseren van vergaderingen, conferenties en bijeenkomsten. Het werd in de jaren 1980 ontwikkeld door Harrison Owen en heeft sindsdien wereldwijd aan populariteit gewonnen als een effectieve methode om samenwerking, creativiteit en betrokkenheid te bevorderen. OST is gebaseerd op zelforganisatie, inclusiviteit en opkomende orde.

In de kern werkt OST vanuit de overtuiging dat de deelnemers de meeste kennis hebben en het beste in staat zijn om de problemen aan te pakken. Het creëert een open en flexibele structuur die individuen in staat stelt hun eigen agenda te bepalen, hun expertise te delen en samen te werken aan onderwerpen van wederzijds belang. De basis van OST kan aan de hand van de volgende sleutelelementen begrepen worden:

  1. Openingscirkel: Een OST-evenement begint met een openingscirkel waarin de facilitator de principes en richtlijnen van het proces uitlegt. Deelnemers worden uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ervaringen en bijdragen. De facilitator introduceert ook het concept van de “wet van de twee voeten”, die mensen in staat stelt om van de ene discussie naar de andere te gaan als ze het gevoel hebben dat ze niets leren of bijdragen.

  2. Marktplaats van ideeën: Na de openingskring nodigt de facilitator de deelnemers uit om onderwerpen of thema’s voor te stellen waarover ze gepassioneerd zijn en die ze graag willen onderzoeken. Deze voorstellen worden op grote vellen papier of kaarten geschreven en op een daarvoor bestemde muur of prikbord opgehangen, zodat er een marktplaats van ideeën ontstaat. De voorstellen kunnen variëren van specifieke vragen of uitdagingen tot bredere thema’s of interessegebieden.

  3. Zelf selecteren: Zodra de voorstellen worden weergegeven, kunnen de deelnemers ze bekijken en beslissen welke sessies ze willen bijwonen. Ze worden aangemoedigd om bij hun keuze hun interesses, passies en expertise te volgen. Dit zelfselectieproces zorgt ervoor dat personen echt betrokken zijn bij de discussies en investeren in de resultaten.

  4. Breakoutsessies: De geselecteerde voorstellen vormen de basis voor breakout-sessies of discussiegroepen. Deelnemers komen samen in kleine groepen om de gekozen onderwerpen te verkennen. Zonder vooraf bepaalde agenda’s of voorgeschreven resultaten kunnen de gesprekken zich organisch ontvouwen. De discussies worden zelf georganiseerd en deelnemers worden aangemoedigd om hun ervaringen, inzichten en vragen vrij te delen.

  5. Documentatie en rapporten: Tijdens de breakout-sessies worden de deelnemers aangemoedigd om aantekeningen te maken, belangrijke inzichten vast te leggen en eventuele actiepunten of toezeggingen die uit de discussies naar voren komen, te noteren. Deze notities kunnen de vorm hebben van flip-overs, elektronische documenten of een andere methode die het beste werkt voor de groep. Aan het einde van elke sessie deelt een vertegenwoordiger van de groep een samenvatting of verslag met de grotere groep, waarin de belangrijkste punten en eventuele vervolgacties worden benadrukt.

  6. Afsluitende kring: Het OST-evenement wordt afgesloten met een afsluitende kring, waar deelnemers reflecteren op hun ervaringen en inzichten. Dit biedt de gelegenheid om lessen te delen, dankbaarheid uit te drukken en de waarde te erkennen van de collectieve wijsheid die tijdens de bijeenkomst naar voren kwam. De slotcirkel dient ook als overgang, aangezien de deelnemers terugkeren naar hun normale rollen en verantwoordelijkheden, waarbij ze de ideeën en connecties die tijdens het evenement gegenereerd werden, meenemen.

De basis van Open Space Technology berust op principes van zelforganisatie, inclusiviteit, opkomende orde en collectieve intelligentie. Door een open en flexibele ruimte voor samenwerking en verkenning te creëren, maakt OST gebruik van de collectieve wijsheid van de deelnemers en moedigt betrokkenheid en eigenaarschap aan. Het waardeert de verschillende perspectieven, ervaringen en expertise van individuen, waardoor oplossingen en resultaten mogelijk worden die aanvankelijk misschien niet waren voorzien.

Open Space Technology is een participatieve en zelforganiserende aanpak voor het organiseren van vergaderingen en conferenties. OST bevordert betrokkenheid, creativiteit en nieuwe oplossingen door deelnemers de ruimte te bieden om hun eigen agenda te bepalen, hun kennis te delen en samen te werken aan onderwerpen die hen interesseren. Het is een krachtig hulpmiddel voor het benutten van collectieve intelligentie, het bevorderen van inclusiviteit en het genereren van

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter