Cirkels van instemming: Navigeren door het Consentric Principle in het bedrijfsleven

In de veranderlijke zakenwereld van vandaag schiet een top-down benadering van organisatie vaak tekort om de eenheid en cohesie te bereiken die bedrijven nodig hebben. Enter Consentricity™-eenkernprincipe binnen het RoundMap All-Round Framework dat een meer harmonieuze, waardegerichte methode van bedrijfsorkestratie voorstaat. Waar conventionele structuren scheiden en verdelen, brengt Consentricity™ samen en creëert concentrische cirkels van invloed die onderling verbonden en sterk afhankelijk zijn.

De kern van het Consentric Organizational Model (COM) is de ValueActor, de belichaming van de waarde die uw onderneming wil creëren en leveren. Dit is niet alleen een conceptuele spil, maar de kern waaromheen de organisatie zich kristalliseert. Rond deze kern bevinden zich opeenvolgende echelons, die als concentrische cirkels zijn opgesteld en elk een aparte maar geïntegreerde rol hebben – van de binnenste cirkel van adviseurs tot de buitenste constellatie van teams. Het is een architectuur die zowel geometrisch elegant als filosofisch diepzinnig is.

Wat deze aanpak onderscheidt, is de toestemmingsgerichte aard ervan. Vertegenwoordigers van elk echelon nemen actief deel aan aangrenzende cirkels. Dit is niet zomaar betrokkenheid; het is een betekenisvolle betrokkenheid die ervoor zorgt dat de doelstellingen afgestemd blijven op de kernwaarden en -doelen van de organisatie. In wezen wordt toestemming niet alleen een poortwachter, maar ook een versneller, die een omgeving bevordert waarin beslissingen niet alleen worden genomen, maar ook worden omarmd.

Consentricity™ is meer dan alleen een principe; het is een ethos dat eenheid bevordert van het centrum tot de periferie, waarbij verschillende rollen en functies worden uitgelijnd tot een samenhangend geheel. Op die manier wordt de weg gebaand naar een harmonieuze organisatiecultuur en duurzaam succes. Door dit kader verheffen we de collectieve ambitie, waarbij elke ring met de andere resoneert, zoals harmonischen in muziek, om een holistische, verenigde compositie te creëren.

Terwijl u zich verdiept in de rijke schakering aan inzichten die de Consentric benadering biedt, nodigen wij u uit om te overwegen hoe deze niet alleen uw organisatiestructuur, maar ook de ethos van uw leiderschap radicaal kan veranderen. Welkom bij de paradigmaverschuiving die Consentricity™ is.

De verenigende handtekening van leiderschap

In dit conceptuele kader is elke rol van vitaal belang in een complex netwerk van relaties en verantwoordelijkheden. De componist bepaalt de overkoepelende visie en toon, en misschien zelfs specifieke “muzikale thema’s” die in alle divisies of akten moeten terugkomen. Dit kunnen bedrijfswaarden, strategische doelen of belangrijke prestatie-indicatoren zijn die helpen om ongelijksoortige inspanningen op één lijn te brengen.

Net zoals architecten hun kenmerkende blauwdrukken, modeontwerpers hun iconische collecties en schilders hun kenmerkende penseelstreken hebben, draagt elke Conductor binnen de organisatie een unieke handtekening die doorklinkt in de activiteiten van hun divisie. Deze handtekening, zoals de onmiskenbare flair van een haute couturejurk of de gedurfde lijnen van een architectonisch hoogstandje, doordringt elk initiatief, elke beslissing en elke interactie binnen hun bereik, en weerspiegelt een persoonlijke benadering van leiderschap die authentiek en invloedrijk is. Deze handtekening is een mix van leiderschapskwaliteiten, strategische nuances en operationele ritmes die duidelijk bij hen horen. Het is alsof elke dirigent zijn eigen “muzikale zin” heeft die na verloop van tijd herkenbaar wordt, zelfs als deze evolueert om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden of om nieuwe inzichten te integreren. Deze kenmerkende zin is niet star, maar eerder een vloeiende verwoording van hun leiderschapsstijl, doordrenkt van hun overtuigingen, waarden en aspiraties. Dit betekent dat zelfs als de divisies verschillende uitdagingen en doelstellingen aanpakken, de hand van de dirigent duidelijk aanwezig is, wat zorgt voor een genuanceerde continuïteit in de algehele prestaties van het ensemble. Deze aparte maar harmonieuze leiderschapsafdruk verrijkt de organisatorische symfonie, waardoor een dieper, gelaagder begrip van de bedrijfscultuur en doelstellingen mogelijk wordt, terwijl afstemming op de overkoepelende visie van de componist gewaarborgd blijft.

De dirigenten zijn niet alleen uitvoerders, maar ook vertolkers. Zij hebben de autonomie en bevoegdheid om realtime beslissingen te nemen over het vertalen van de overkoepelende visie van de Composer naar uitvoerbare strategieën voor hun divisies. Ze kunnen hun unieke “instrumenten” of middelen introduceren, het “tempo” aanpassen aan de marktomstandigheden, of zelfs improvisatorische elementen introduceren die geen deel uitmaakten van de oorspronkelijke “partituur” maar op een frisse en betekenisvolle manier bijdragen aan de realisatie ervan.

Coördinatoren fungeren dan als de sectieleiders in dit orkest, die ervoor zorgen dat elke groep “instrumenten” op tijd gestemd is. Ze zijn zeer vertrouwd met de details van hun sectie en kunnen zich snel aanpassen aan de aanwijzingen van de dirigent. Dit zorgt voor een groter reactievermogen en meer flexibiliteit op operationeel niveau.

Tot slot vertegenwoordigt de Constellation of Teams de feitelijke instrumenten, het personeelsbestand. Elk heeft een uniek timbre en bereik, een unieke rol te spelen in het creëren van het uiteindelijke muziekstuk. Dit kunnen multifunctionele teams zijn of gespecialiseerde eenheden binnen elke divisie.

Het briljante van dit model is dat het zowel autonomie als eenheid mogelijk maakt, zowel individuele creativiteit als collectieve harmonie. Het erkent dat een organisatie, net als een orkest, niet slechts de som van haar onderdelen is, maar een complexere, onderling afhankelijke entiteit die diverse vaardigheden, responsief leiderschap en een duidelijke, overtuigende visie nodig heeft om haar volledige potentieel te bereiken.

De rollen in een consentrische organisatie

Componisten

Op het gebied van muziek is de componist de visionair die de partituur opstelt en de basisthema’s, melodieën en ritmes bepaalt die de uitvoering van het orkest zullen leiden. Op dezelfde manier fungeert in de Consentrische Organisatie de Componist als de visionaire architect, die de overkoepelende strategie en het tempo bepaalt voor het hele ensemble van divisies en teams. Deze toplaag geeft vorm aan de missie en waarden, en dient als de centrale as van waaruit elke andere laag – Conductors, Coordinators en Constellations – zijn doel en richting afleidt. Belangrijkste verantwoordelijkheden:
 • Visionaire Score: De langetermijnstrategie en -visie ontwikkelen om de prestaties en evolutie van de organisatie te sturen.
 • Harmonische afstemming: Ervoor zorgen dat elk onderdeel – een divisie onder leiding van een dirigent of een team binnen een constellatie – is afgestemd op de kernwaarden en strategische doelstellingen van de organisatie.
 • Georkestreerde besluitvorming: Dienen als de ultieme arbiter bij cruciale beslissingen, die vaak tot stand komen via een symfonische dialoog waarin de input en perspectieven van alle lagen worden overwogen.
 • Hulpbronnensymfonie: Toezien op de nauwgezette toewijzing van essentiële middelen, om ervoor te zorgen dat elk onderdeel van de organisatie heeft wat het nodig heeft om zijn rol met succes uit te voeren.
De Componist is daarom meer dan een leider; hij of zij is de hoeksteen van de Consentrische Organisatie en verenigt ongelijksoortige onderdelen tot een samenhangend en harmonieus geheel.

Geleiders

In het georkestreerde landschap van een Consentrische Organisatie dienen Dirigenten als de maestro’s van hun respectievelijke divisies, die hun segmenten harmoniseren met de grotere symfonische visie van de Componist. Zie ze als regionale gouverneurs in een muzikaal gebied, die de grote strategie van de Componist nauwgezet verbinden met de tactische ritmes die door de Coördinatoren worden uitgevoerd.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Thematische eenheid: De strategische doelen van de divisie afstemmen op de overkoepelende visie van de Composer, zodat elke actie die ondernomen wordt, resoneert met het collectieve doel van de organisatie.
 • Orkestratie van middelen: Toezicht houden op de fiscale, personele en materiële middelen van de divisie en een evenwichtige toewijzing uitvoeren om optimale prestaties en waardecreatie te garanderen.
 • Prestatiecadans: Vaststellen en bewaken van Key Performance Indicators die de interne doelstellingen van de divisie dienen en in harmonie zijn met de holistische doelen van de organisatie.
 • Oplossing van dissonanten: Optreden als de primaire bemiddelaar bij dissonantie tussen afdelingen of significante belemmeringen, de harmonie herstellen en een gezamenlijke oplossing vergemakkelijken.

In wezen zijn dirigenten de essentiële spilfiguren die de partituur van de componist nemen en interpreteren op een manier die uniek is voor hun divisie, terwijl ze tegelijkertijd een harmonieuze relatie onderhouden met andere divisies en de organisatie als geheel. Ze maken de thematische rijkdom mogelijk die de Consentric Organization tot een verzameling onderdelen en een symfonie van collectieve actie maakt.

Coördinatoren

Binnen het rijke tapijt van de Consentrische Organisatie dienen de Coördinatoren als de ritmesectie die de thematische bewegingen van de Dirigenten overbrugt met de instrumentale texturen van de Sterrenbeelden. In deze muzikale allegorie zijn ze verwant aan eerste-stoel-muzikanten of sectieleiders, die grote lijnen vertalen in fijn afgestemde acties en tegelijkertijd zorgen voor een naadloze communicatiestroom.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Tactische Transcriptie: De strategische motieven van de dirigenten omzetten in afdelings- of teamspecifieke maatregelen, die dienen als bladmuziek voor de Constellations om uit te voeren.

 • Harmonische Communicatie: Nauwkeurig overbrengen van de richtlijnen, waarden en doelen die door de dirigenten zijn opgesteld naar de opstellingen, waardoor een uniforme uitvoering mogelijk wordt.

 • Dynamische kalibratie: Het tempo van de uitvoering in verschillende eenheden controleren en indien nodig bijstellen om ervoor te zorgen dat het ensemble harmonieus speelt.

 • Melodische feedback: Het opzetten van een tweerichtingscommunicatiekanaal tussen de dirigenten en de opstellingen maakt real-time aanpassingen mogelijk op basis van inzichten op grondniveau.

Coördinatoren zijn de bewakers van de samenhang en zorgen ervoor dat elke noot die de Constellations spelen resoneert met de grote compositie. Ze handhaven het tempo, beheren de dynamiek en passen zich aan de variaties aan, waardoor ze onmisbaar zijn bij het realiseren van het volledige potentieel van de symfonische inspanningen van de Consentric Organization.

Constellatie van teams

In de grote symfonie van de Consentrische Organisatie vertegenwoordigen de Sterrenbeelden van Teams de diverse instrumenten die de uitvoeringszaal vullen met een rijk spectrum aan tonen, kleuren en harmonieën. Elke Constellation is een uniek ensemble, een verzameling sterren – elk een specialist op hun eigen gebied – die hun unieke klankkleuren en vaardigheden bijdragen aan het collectieve optreden.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Thematische uitvoering: Het getrouw interpreteren van de bladmuziek van taken en initiatieven die door de coördinatoren zijn getranscribeerd om de overkoepelende strategie leven in te blazen.

 • Creatieve improvisatie: De artistieke vrijheid krijgen om innovatieve methoden en oplossingen te verkennen binnen hun respectieve secties, waardoor de compositie verder wordt verrijkt.

 • Ensemble Samenwerking: Synchroniseren met andere Constellations om een samenhangend en harmonieus muzikaal verhaal te creëren, in lijn met de bredere organisatorische thema’s.

 • Dynamisch aanpassingsvermogen: Bereidheid om de toonhoogte, het tempo of de articulatie aan te passen zoals de coördinatoren aangeven, in overeenstemming met de veranderende behoeften van de algehele compositie.

De Constellaties zijn de virtuozen in het orkestreren van waarde, en elk van hen is een cruciale speler in het omzetten van de strategische partituur in een boeiende uitvoering. Ze zijn wendbaar, passen zich aan en werken samen, en voldoen aan de belofte van een Consentric Organization door elke noot, crescendo en akkoordwisseling met uiterste getrouwheid te spelen.

Symfonische Synergie

De ware elegantie komt voort uit het gesynchroniseerde samenspel tussen deze gelaagde rollen. De Componisten componeren de grote symfonie en verwoorden de visie die als bladmuziek voor de organisatie dient. Dirigenten treden op als de maestro’s en interpreteren de symfonie in specifieke bewegingen voor elke divisie, waarbij ze het tempo en de intensiteit bepalen. Coördinatoren fungeren als sectieleiders en zorgen ervoor dat elke partij op één lijn ligt met het ritme. Tegelijkertijd vormen de Constellations een divers ensemble van instrumenten, die elk unieke tonen en texturen aan de compositie bijdragen.

Elke laag heeft zijn eigen rol en brengt zijn gespecialiseerde krachten naar voren. Samen vormen zij een goed georganiseerde organisatie – verenigd in doel, veelzijdig in vaardigheden en wendbaar in uitvoering. Door deze gezamenlijke harmonisatie vindt een organisatie haar volledige bereik en resonantie, waardoor een uitmuntend niveau wordt bereikt dat zowel betekenisvol als invloedrijk is.

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY