De noodzaak ontcijferen: Wie heeft RoundMap nodig en waarom

De vereisten voor RoundMap™ bevinden zich op het kruispunt van drie monumentale uitdagingen waar moderne bedrijven mee te maken hebben, elk met een eigen tijdspad maar met convergerende gevolgen.

 1. Het diepgewortelde probleem van siloïsering dat de onmiddellijke operationele efficiëntie en samenwerking beïnvloedt.
 2. De ethische en sociale eisen van een jongere beroepsbevolking die vraagt om rechtvaardige, transparante en duurzame praktijken die de generatiewisseling op middellange termijn weerspiegelen.
 3. De niet aflatende opmars van ontwrichtende technologieën zoals AI, blockchain en quantumcomputing. Deze technologieën vereisen snelle aanpassingen, omscholing en tegeninnovaties, die niet alleen de kwartaaldoelstellingen beïnvloeden, maar ook het overleven en de relevantie van de organisatie op de lange termijn.

Als een bedrijf er niet in slaagt zich aan te passen aan deze drie vereisten, bestaat het risico dat het concurrentievoordeel afneemt en de levensvatbaarheid op lange termijn in gevaar komt. Laten we elk van deze vereisten in meer detail bekijken:

Noodzaak #1: Diepgewortelde silo's

RoundMap is ontworpen voor leiders en organisaties die de verlammende effecten van functionele silo’s op prestaties, innovatie, betrokkenheid van werknemers en klantervaring erkennen.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is dit niet alleen relevant voor grote ondernemingen die transformatieve veranderingen ondergaan, maar zijn de principes universeel van toepassing op organisaties van elke grootte.

silos

De pijn van siloïsering:

RoundMap gaat rechtstreeks de confrontatie aan met het organisatorische probleem van siloïsering, een diepgeworteld probleem dat communicatie verstikt, samenwerking tussen verschillende functies belemmert en inefficiëntie in stand houdt. Hoewel dit in sommige opzichten gunstig is, hebben de arbeidsverdeling en specialisatie geleid tot een cultuur van isolatie en ontkoppeling. Het meest alarmerend is het enorme percentage werknemers dat niet betrokken is, zoals blijkt uit onderzoeken van Gallup.

Dit zijn enkele van de nadelige effecten van siloïsering op de prestaties van het bedrijf:

 • Operationele inefficiëntie: Gesplitste afdelingen leiden vaak tot dubbel werk. Teams kunnen onbewust aan gelijksoortige projecten of problemen werken zonder het voordeel van gedeelde ervaring of middelen, wat leidt tot verspilde tijd en moeite.
 • Slechte communicatie: Siloïsering leidt meestal tot een gebrek aan communicatie tussen afdelingen, wat de informatiestroom belemmert. Dit gebrek aan open communicatie kan leiden tot gemiste kansen en kan er ook toe leiden dat afdelingen langs elkaar heen werken.
 • Belemmerde innovatie: Als teams niet met elkaar praten, neemt de kans af dat innovatieve ideeën zich binnen het bedrijf verspreiden. Silo’s kunnen een omgeving creëren waarin de status-quo overheerst, waardoor het vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan veranderingen in de markt of haar bedrijfsmodel te ontwikkelen, wordt beperkt.
 • Verlaagd moreel en betrokkenheid van werknemers: Werknemers in organisaties met silo’s voelen zich vaak niet verbonden met de grotere missie en visie van het bedrijf. Dit gebrek aan een gemeenschappelijk doel kan leiden tot een verminderd moreel en een lagere betrokkenheid, wat bijdraagt tot een hoger verloop.
 • Erosie van vertrouwen: Gebrek aan samenwerking leidt vaak tot een erosie van vertrouwen tussen verschillende afdelingen. Teams kunnen middelen of informatie gaan hamsteren en andere afdelingen als concurrenten gaan zien in plaats van als medewerkers, waardoor de inefficiëntie nog verder toeneemt.
 • Verwaarloosde klantervaring: In een organisatie met silo’s is de klantervaring vaak onsamenhangend omdat afdelingen geen klantgegevens of inzichten delen. Dit gebrek aan een uniforme aanpak kan leiden tot een inconsistente servicekwaliteit en zelfs tot klantenverlies.
 • Beperkte verantwoording en transparantie: Silo’s kunnen afdelingen vaak afschermen van de gevolgen van hun acties, omdat een gebrek aan afdelingsoverschrijdend toezicht het gemakkelijker kan maken om de schuld voor fouten of slechte prestaties op andere teams af te schuiven.
 • Beperkte besluitvorming: Wanneer gegevens en inzichten zich beperken tot silo’s, krijgen besluitvormers op uitvoerend niveau geen holistisch beeld van de organisatie. Dit scheve perspectief kan leiden tot strategische fouten en gemiste kansen.
 • Financiële kosten: De operationele inefficiënties die het gevolg zijn van het werken in silo’s hebben directe financiële gevolgen. Deze kunnen zich manifesteren als verhoogde operationele kosten, gemiste inkomstenkansen of investeringen in initiatieven die niet afgestemd zijn op de strategische doelen van het bedrijf.

Pijnbevestigingen van siloïsering:

Talrijke studies en academische papers hebben de nadelige effecten van organisatorische silo’s op verschillende aspecten van bedrijfsprestaties onderzocht. Hier zijn er een paar:

 1. Harvard Business Review’s “The Silo Lives!”: Dit artikel bespreekt hoe silo’s tot inefficiëntie kunnen leiden en innovatie kunnen belemmeren. Het stelt dat silo’s verouderd en contraproductief worden in een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is.

 2. “Dwarsdoorsnijdend leiderschap” van MIT Sloan Review: Dit artikel richt zich op het belang van “cross-silo leadership” voor innovatie en efficiëntie. Het stelt dat bedrijven innovatiever en flexibeler kunnen zijn als leiders over organisatiegrenzen heen werken.

 3. Gallup’s Staat van de Amerikaanse Werkplek: Gallup heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van werknemers en de effecten ervan op de productiviteit en het verloop. Hun bevindingen tonen aan dat organisaties met silo’s meestal een lagere betrokkenheid hebben, wat de productiviteit beïnvloedt en kan leiden tot een hoger verloop.

 4. De klantervaringsindex van Forrester: Forrester schrijft vaak over hoe de klantervaring wordt beïnvloed door interne organisatorische problemen zoals silo’s. Zij stellen dat een onsamenhangende klantervaring vaak het gevolg is van afdelingen die geen gegevens of inzichten delen.

 5. Tijdschrift voor Organisatieveranderingsmanagement: In een artikel met de titel “The Effects of Organizational Structure on Innovation and Performance” wordt een verband gelegd tussen organisatiestructuren met silo’s en een gebrek aan innovatie en aanpassing.

 6. McKinsey’s “Organisatorische gezondheid: Een snelle weg naar prestatieverbetering”: Dit rapport bespreekt hoe activiteiten in silo’s vaak leiden tot slechte prestatiecijfers door een gebrek aan een eenduidige visie en beperkte verantwoordingsplicht.

 7. “De opkomst van systeemleiderschap” van Stanford Social Innovation Review: Dit artikel gaat over hoe silo’s systeembrede verandering en innovatie belemmeren, waardoor het vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan belangrijkere, systemische uitdagingen wordt beperkt.

 8. Deloitte Insights’ “Doorbreken van bedrijfssilo’s”: Dit rapport is expliciet gericht op de manier waarop silo’s digitale transformatie-initiatieven beïnvloeden, die steevast van invloed zijn op het bedrijfsresultaat als gevolg van operationele inefficiënties en gemiste kansen.

 9. Outperforming in a Polarized World” van Accenture: Dit rapport bespreekt hoe silogegevens leiden tot verminderde besluitvorming op uitvoerend niveau.

 10. PwC’s “The Global State of Information Security” richt zich op de risico’s van silo’s in cyberbeveiliging en hoe slechte communicatie en gebrek aan samenwerking tussen IT en andere afdelingen kan leiden tot aanzienlijke financiële kosten en risico’s.

Deze rapporten en artikelen dragen bij tot het inzicht dat silo’s wijdverspreide nadelige effecten hebben, die alles beïnvloeden, van operationele efficiëntie tot financiële prestaties.

De voordelen van RoundMap™:

De voordelen zijn veelzijdig. Op tactisch niveau zorgt RoundMap voor een vlottere communicatie en een efficiëntere workflow door deze functionele silo’s te ontmantelen. Strategisch gezien bevordert het een cultuur van inclusiviteit en EQuitability, waarbij de bijdrage van elk individu aan de organisatie wordt gewaardeerd. Dit geeft werknemers weer energie, waardoor ze trotse belanghebbenden worden in een gezamenlijke inspanning en niet slechts radertjes in een machine.

Maar er is meer. Door individueel potentieel te combineren met organisatorische doelstellingen verbetert RoundMap niet alleen bedrijven, maar tilt zij het concept van wat een bedrijf kan zijn naar een hoger niveau – door het te transformeren van een werkplek naar een doelgerichte gemeenschap. Op deze manier overstijgt het raamwerk louter het nut en dient het als een sjabloon voor hoe bedrijven zowel succesvol als humaan kunnen zijn, en kunnen bijdragen aan het resultaat en de maatschappij.

Bevestigingen krijgen:

Deze onderzoeken ondersteunen gezamenlijk het idee dat het doorbreken van silo’s en het bevorderen van een inclusieve, rechtvaardige cultuur kan leiden tot tactische en strategische voordelen, die overeenkomen met de principes die voor RoundMap™ zijn opgesteld:

 1. Human Sigma: Deze managementbenadering combineert op sterke punten gebaseerde werknemersbetrokkenheid en klantenbetrokkenheid om de menselijke economische waarde te verhogen. Het onderzoek onderstreept de aanzienlijke financiële voordelen van het vergroten van de betrokkenheid van werknemers, wat overeenkomt met het veranderen van een bedrijf in een “doelgerichte gemeenschap”. De resultaten impliceren dat het afbreken van silo’s om de betrokkenheid te verbeteren tot meerdere voordelen kan leiden.
 2. Het werk van Heidi Gardner over slimme samenwerking: Het werk van Gardner draait om het idee dat bedrijven die samenwerken in verschillende expertisesilo’s (zoals praktijkoverstijgend of geografisch) meer waarde leveren aan klanten en financieel succesvoller zijn. Haar werk toont aan dat het afbreken van silo’s leidt tot innovatie en betere probleemoplossing. Dit sluit nauw aan bij ons punt over vlottere communicatie en een efficiënte workflow en ondersteunt het idee dat dit bedrijven op zowel tactisch als strategisch niveau zou verbeteren.
 3. Gallup’s State of the American Workplace: Dit rapport sluit aan bij ons concept van EQuitability en inclusiviteit, omdat het laat zien dat een grotere betrokkenheid van werknemers leidt tot een groot aantal voordelen, variërend van een hogere productiviteit tot een lager verloop, waardoor werknemers zich belanghebbenden voelen in plaats van slechts “radertjes in een machine”.
 4. Deloitte’s Global Human Capital Trends: In deze rapporten wordt vaak gesproken over de positieve impact van een sterk genetwerkte, inclusieve en open cultuur binnen organisaties, die bijdraagt aan het resultaat en de belangrijkere maatschappelijke rol die een bedrijf kan spelen.
 5. De rapporten over klantervaring van Forrester: Hieruit blijkt dat de klantervaring vaak verbetert als er minder interne wrijving is – iets wat bereikt kan worden door silo’s af te breken. Een betere klantervaring houdt rechtstreeks verband met betere financiële prestaties.
 6. Studies van MIT Sloan over lerende organisaties: Deze studies bevestigen dat bedrijven die een cultuur van continu leren en aanpassingsvermogen koesteren, op de lange termijn beter presteren. Onze notie van “individueel potentieel koppelen aan organisatorische doelstellingen” sluit nauw aan bij de principes van een lerende organisatie.
 7. “Creating Shared Value” van Harvard Business Review: Dit artikel van Michael Porter en Mark Kramer bespreekt hoe bedrijven economische waarde kunnen creëren op een manier die waarde creëert voor de maatschappij, wat nauw aansluit bij ons punt over bedrijven die bijdragen aan de bottom line en de maatschappij.
 8. McKinsey’s “The Link Between Meaning and Organizational Health”: Dit rapport toont aan dat bedrijven waar werknemers hun werk zinvol vinden winstgevender zijn en een hogere werknemerstevredenheid hebben, wat ons punt over het transformeren van bedrijven in “gemeenschappen met een doel” weerspiegelt.

Dwingend voorschrift #2: De oorlog tegen talent

De toenemende invloed van een jongere generatie op de beroepsbevolking – vaak Millennials en Gen Z genoemd – heeft een nieuwe reeks waarden en verwachtingen ingeluid, waardoor de bedrijfscultuur en het strategielandschap snel veranderen. Deze bevolkingsgroep is niet alleen op zoek naar een salaris; ze zijn actief op zoek naar werkplekken die in lijn liggen met hun waarden, voornamelijk billijkheid, transparantie en duurzaamheid.

war for talent

De pijn van De oorlog tegen talent:

 • Talent als strategisch bedrijfsmiddel: Talent is nog nooit zo belangrijk geweest en we bevinden ons in een tijdperk waarin de “oorlog om talent” niet alleen een modewoord is, maar een strategische noodzaak. Jongere professionals zijn zich terdege bewust van hun waarde en zijn bereid deze te benutten om voor bedrijven te werken die aan hun ethische en sociale criteria voldoen. Bedrijven die zich niet aan deze veranderende normen aanpassen, riskeren stagnatie en een existentiële bedreiging omdat ze toptalent kwijtraken dat essentieel is voor innovatie en concurrentievoordeel.
 • Ethische en sociale verantwoordelijkheid als niet-onderhandelbaar: Gelijkwaardigheid, transparantie en duurzaamheid zijn niet langer optioneel of louter marketingpraatjes; het zijn non-negotiabelen die rechtstreeks van invloed zijn op het vermogen van een bedrijf om talent aan te trekken en te behouden. Jonge professionals zijn steeds vaker bereid om af te zien van hogere salarissen en traditionele extraatjes ten gunste van bedrijven die een sterk gevoel van doelgerichtheid en een positieve sociale impact bieden.
 • De zakelijke argumenten voor verandering: Deze verschuiving is niet alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid of ethische verantwoordelijkheid; het is een zakelijke noodzaak. Bedrijven die zich met succes aan deze eisen aanpassen, zullen merken dat hun personeel meer betrokken, gemotiveerd en productiever is. Op hun beurt zullen zij een concurrentievoordeel krijgen op markten die steeds meer worden gedreven door innovatie en snelle aanpassing aan verandering.
 • Een reflectie over merk en reputatie: Naast de directe talentenpool hebben deze kwesties ook een grote invloed op het merk en de reputatie van een bedrijf. Als deze ethische normen niet worden nageleefd, kan dit leiden tot crises op het gebied van public relations die verwoestend kunnen zijn in het tijdperk van de sociale media, waar de stemming onder consumenten snel kan verschuiven en een langdurige impact kan hebben.

Pijnbevestigingen:

 1. Edelman vertrouwensbarometer: Dit jaarlijkse wereldwijde onderzoek benadrukt vaak de rol van vertrouwen bij het aantrekken en behouden van talent. Organisaties met weinig transparantie scoren vaak laag op vertrouwen, wat hun vermogen om de talentenoorlog te winnen beïnvloedt.
 2. Rapporten van Glassdoor: Hun jaarlijkse onderzoeken tonen vaak aan dat transparantie rond processen, vooral met betrekking tot loon en voordelen, een kritieke factor is bij het aantrekken van talent.
 3. Het ‘Diversity Matters’-rapport van McKinsey toont aan dat bedrijven in het hoogste kwartiel voor gender of raciale en etnische diversiteit een grotere kans hebben om een financieel rendement te behalen dan hun nationale branchemediaan.
 4. In de Global Human Capital Trends Reports van Deloitte wordt vaak benadrukt dat de inzet van een organisatie voor diversiteit en inclusie een belangrijke factor is bij het aantrekken en behouden van talent.
 5. Rapport over wereldwijde talenttrends van Mercer: In dit rapport wordt vaak benadrukt dat het talent van vandaag steeds meer kijkt of organisaties zich inzetten voor duurzaamheid en ethische praktijken.
 6. Cone Communications Millennial Employee Engagement Study: Uit dit rapport blijkt dat millennials eerder geneigd zijn om een baan te accepteren bij een bedrijf dat duurzaam en ethisch verantwoord onderneemt.
 7. Korn Ferry’s onderzoek “De toekomst van werk”: Toont aan dat talent steeds meer op zoek is naar bedrijven die een bredere positieve impact hebben op de maatschappij.

De voordelen van RoundMap™:

De principes van RoundMap sluiten nauw aan bij deze eisen. De focus op het beëindigen van siloïsering weerspiegelt het verlangen naar een meer rechtvaardige en collaboratieve werkomgeving. De nadruk op een holistische benadering van zakendoen komt tegemoet aan de roep om transparantie en duurzaamheid. Door een kader te bieden dat deze problemen expliciet aanpakt, lost RoundMap niet alleen onmiddellijke operationele problemen op, maar legt het ook de basis voor de duurzame, rechtvaardige en transparante bedrijfsomgevingen die de volgende generatie van talent nodig heeft.

Bedrijven die klaar willen zijn voor de toekomst, kunnen het zich niet veroorloven om deze seismische verschuivingen in de verwachtingen van hun werknemers te negeren. Zich daaraan aanpassen is geen kwestie van keuze, maar van overleven. RoundMap dient in deze context als gids en hulpmiddel voor deze cruciale aanpassing.

Bevestigingen krijgen:

Studies die de noodzaak van EQuitability in bedrijfspraktijken ondersteunen:

 • McKinsey & Company: McKinsey & Company heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het verband tussen talent en bedrijfsprestaties. Volgens hun onderzoek vertonen bedrijven die prioriteit geven aan talentmanagement hogere financiële succespercentages en zijn ze beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen op de markt. Zij benadrukken dat het aantrekken van talent van hoge kwaliteit een cruciale factor is om een concurrentievoordeel te behouden.
 • Deloitte inzichten: Het rapport Global Human Capital Trends van Deloitte benadrukt consequent het werven en behouden van talent als kernelementen van organisatorisch succes. Uit hun onderzoeken blijkt dat bedrijven die zich richten op “de werknemerservaring” verbeteringen zien in productiviteit, klanttevredenheid en zelfs winstgevendheid.
 • SHRM (Vereniging voor Human Resource Management): SHRM meldt dat de kosten van slecht talentmanagement duizelingwekkend kunnen zijn. Hun onderzoek suggereert dat de directe kosten voor het vervangen van een werknemer kunnen variëren van 50% tot 60% van het jaarsalaris van een werknemer, waarbij de totale kosten in verband met verloop kunnen variëren van 90% tot 200%.
 • Onderzoek van Gallup: Gallup heeft aangetoond dat een hoge betrokkenheid van werknemers correleert met verschillende prestatie-resultaten, waaronder winstgevendheid, productiviteit en klantbetrokkenheid. Omgekeerd kunnen een lage betrokkenheid en een hoog verloop deze gebieden ernstig negatief beïnvloeden.
 • Harvard Business Review: HBR-artikelen hebben onderzocht hoe het niet behouden van toptalent kan leiden tot verlies van institutionele kennis, een verminderd moreel onder de overblijvende werknemers en de tastbare kosten van het inhuren en opleiden van vervangers. Deze factoren hebben vertakkingen op lange termijn op de strategische uitvoering en financiële prestaties van een bedrijf.
 • Boston Consulting Group: BCG’s studies leggen een sterke correlatie tussen effectieve people management praktijken en winstmarges. Hun onderzoek onderstreept ook de steeds competitievere aard van de talentenmarkt en benadrukt dat het niet aantrekken en behouden van talent de groeivooruitzichten van een bedrijf aanzienlijk kan belemmeren.
 • Aan talent gekoppelde statistieken: Bovendien worden statistieken zoals Employee Lifetime Value (ELTV) en Employee Net Promoter Score (eNPS) steeds vaker gebruikt om de impact van talentmanagement op het succes van de organisatie te kwantificeren. Bedrijven die hoog scoren op deze statistieken bereiken hun strategische doelstellingen vaak met meer succes.

Dwingend voorschrift #3: Technologische aardverschuivingen

De derde vereiste voor RoundMap™ heeft betrekking op de dringende noodzaak om zich aan te passen aan snelle technologische verschuivingen binnen het kader van de langegolfbedrijfscyclus. Naarmate ontwrichtende technologieën zoals AI, blockchain en quantumcomputing steeds belangrijker worden voor bedrijfsactiviteiten, lopen de kosten van niets doen of trage aanpassing steeds verder op. RoundMap™ fungeert als een strategisch kompas dat organisaties helpt om een cultuur te creëren die in staat is om flexibel te reageren op technologische ontwikkelingen, zodat hun veerkracht en concurrentievermogen op de lange termijn gewaarborgd zijn.

disruption

De pijn van technologische aardverschuivingen:

In de lange-golfcyclus van het bedrijfsleven zijn ontwrichtende technologieën niet slechts modewoorden voor innovatie, maar paradigmaverschuivende krachten die onmiddellijke aandacht vereisen:

 • AI: Kunstmatige intelligentie heeft invloed op alles, van klantenservice tot beheer van de toeleveringsketen. Met machinaal leren en gegevensanalyse stelt AI organisaties in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, activiteiten te optimaliseren en klantervaringen te verbeteren.
 • Blockchain: Naast cryptocurrencies heeft blockchain toepassingen gevonden in de transparantie van de toeleveringsketen, automatisering van contracten en digitale identiteitsverificatie, waarbij ongekende niveaus van veiligheid en vertrouwen worden geboden.
 • Kwantumcomputing: Hoewel kwantumcomputing nog in de kinderschoenen staat, belooft het een revolutie teweeg te brengen in sectoren als cryptografie, materiaalwetenschap en gegevensanalyse, door problemen op te lossen die momenteel rekenkundig niet haalbaar zijn.
 • Internet der Dingen (IoT): De mogelijkheid om apparaten en systemen met elkaar te verbinden verandert industrieën van productie tot gezondheidszorg en biedt ongekende mogelijkheden voor controle, bewaking en automatisering.
 • 5G-netwerken: De uitrol van 5G zal naar verwachting de datasnelheid en connectiviteit drastisch verhogen, waardoor real-time analyses mogelijk worden en andere technologieën zoals IoT en edge computing worden vergemakkelijkt.
 • Edge computing: In tegenstelling tot cloud computing brengt edge computing gegevensverwerking dichter bij de locatie waar deze nodig is, waardoor de snelheid en efficiëntie verbeteren, wat vooral belangrijk is in realtime verwerkingsscenario’s zoals autonome voertuigen.
 • Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR): Deze technologieën herdefiniëren niet alleen gaming, maar doen ook hun intrede in de gezondheidszorg, vastgoed en trainingssimulaties en bieden meeslepende ervaringen die voorheen ondenkbaar waren.
 • Evolutie cyberbeveiliging: Naarmate de technologie evolueert, evolueren ook de beveiligingsbedreigingen. Innovaties in cyberbeveiliging, zoals zero-trust architectuur en AI-gestuurde detectie van bedreigingen, worden verplicht naarmate het risicolandschap complexer wordt.
 • Biotechnologie: CRISPR, gentherapie en andere biotechnologische ontwikkelingen zorgen voor een revolutie in de geneeskunde, landbouw en gegevensopslag.
 • Hernieuwbare energietechnologieën: De vooruitgang in zonne-, wind- en batterijtechnologieën verandert de energiesector, waardoor hernieuwbare opties haalbaarder en toegankelijker worden.
 • Robotische procesautomatisering (RPA): Het automatiseren van routinetaken verhoogt de efficiëntie in sectoren van de financiële sector tot de gezondheidszorg, maar het stelt ook vragen over de aanpassing van het personeelsbestand en de ontwikkeling van vaardigheden.
 • Big Data en Analytics: Het vermogen om enorme hoeveelheden gegevens in realtime te verwerken en te analyseren, biedt bedrijven inzichten die het besluitvormingsproces ingrijpend beïnvloeden.
 • Natuurlijke taalverwerking (NLP): Vooruitgang op dit gebied maakt de interactie tussen mens en machine steeds naadlozer en heeft invloed op alles van chatbots voor klantenservice tot geavanceerde methoden voor het ophalen van gegevens.
 • E-commerce Innovaties: Drones voor bezorging, virtuele proefkamers en hypergepersonaliseerde gebruikerservaringen zijn slechts enkele manieren waarop technologie de detailhandel opnieuw vormgeeft.

Bedrijven die achterlopen met de invoering van technologie riskeren veroudering, een verminderd concurrentievoordeel en een verminderd vermogen om talent aan te trekken dat op deze gebieden geschoold is.

Als de organisatie zich niet aanpast, wordt de kloof tussen de organisatie en haar meer wendbare concurrenten steeds groter, met als gevolg verlies van marktaandeel, een aangetast merk en in gevaar gebrachte strategische doelen.

Pijnbevestigingen van achterstand in Tech:

De volgende rapporten bevestigen gezamenlijk dat voorop blijven lopen of zelfs maar gelijke tred houden in het snel evoluerende technologische landschap gunstig en essentieel is voor het behouden van een gezond bedrijfsresultaat:

 1. Onderzoek van MIT Sloan en Capgemini Consulting: Uit dit onderzoek bleek dat digitaal volwassen bedrijven 26% winstgevender waren dan hun branchegenoten, die minder ver gevorderd waren in hun digitale transformaties.

 2. McKinsey Digitale Quotiënt: McKinsey’s werk aan de Digitale Quotiënt (DQ) meet hoe bloeiende bedrijven zich aanpassen aan digitale trends. Het onderzoek heeft uitgewezen dat bedrijven met een hoog DQ aanzienlijk meer omzetgroei en winstgevendheid laten zien dan bedrijven met een laag DQ.

 3. Gartner’s Hype Cycles en Magic Quadrants: Deze rapporten bieden vaak inzicht in hoe technologische gereedheid bedrijfsresultaten beïnvloedt. Organisaties die als “Koplopers” worden beschouwd bij het invoeren van technologie, presteren vaak beter dan organisaties die achterblijven.

 4. De Digital Disruption Index van Deloitte: Uit het rapport blijkt dat bedrijven die niet genoeg investeren in digitale technologieën het risico lopen op een lagere omzetgroei en een lagere winstgevendheid in vergelijking met bedrijven die digitaal volwassen zijn.

 5. PwC’s Digital IQ Survey: Uit hun bevindingen blijkt dat bedrijven met een geavanceerder Digital IQ het consequent beter doen dan hun markt op het gebied van omzetgroei, winstgevendheid en innovatie.

 6. Forrester’s Digital Business Readiness: Dit rapport toont aan dat bedrijven die beter voorbereid zijn op digitale bedrijfsmodellen een betere klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en financiële prestaties hebben.

 7. Accenture’s “Reworking the Revolution”: Volgens dit rapport kunnen bedrijven die in dezelfde mate in AI en samenwerking tussen mens en machine investeren als de best presterende bedrijven, hun omzet tegen 2022 met gemiddeld 38 procent verhogen en de werkgelegenheid met 10 procent.

 8. Het rapport “The Most Innovative Companies” van Boston Consulting Group legt een verband tussen het vermogen om te innoveren (wat vaak gepaard gaat met de toepassing van technologie) en de financiële prestaties van een bedrijf, en toont aan dat innovatieve bedrijven doorgaans beter presteren in termen van marktaandeel en winstgevendheid.

 9. IBM’s “De waarde van als eerste op de markt komen”: Hoewel dit rapport al iets ouder is, bespreekt het de voordelen van een first mover bij de invoering van technologie, waarbij hogere marktaandelen en winstgevendheid voor early adopters worden genoemd.

 10. IDC-onderzoeken: Verschillende rapporten van de International Data Corporation (IDC) hebben aangetoond dat bedrijven die achterblijven bij de invoering van technologie, vaak achterblijven in productiviteit, efficiëntie en winstgevendheid.

De voordelen van RoundMap™:

RoundMap™ stelt organisaties in staat om beter te reageren op deze snelle technologische verschuivingen door een cultuur van continu leren, cross-functionele samenwerking en systemisch aanpassingsvermogen te stimuleren. Door silo’s te doorbreken, bevordert RoundMap de informatie- en ideeënstroom binnen de organisatie, waardoor technologische trends en behoeften sneller geïdentificeerd kunnen worden. Het vergemakkelijkt een snelle herschikking van vaardigheden en middelen, zodat er sneller kan worden gereageerd op technologische kansen of bedreigingen. In wezen zet RoundMap technologische uitdagingen om in mogelijkheden voor innovatie en groei, waardoor de veerkracht en het concurrentievermogen van de organisatie op de lange termijn worden versterkt.

Door deze technologische verschuivingen als kernvereiste op te nemen, zorgt RoundMap™ ervoor dat uw organisatie niet alleen gelijke tred houdt met het heden, maar ook strategisch klaar is voor de toekomst. Het stemt de talenten en het aanpassingsvermogen van uw team af op de eisen van een voortdurend evoluerend technologisch landschap, waardoor potentiële pijnpunten worden omgezet in drijfveren voor duurzame groei.

Bevestigingen krijgen van RoundMap:

De principes waarop RoundMap™ is gebaseerd worden consequent door studies ondersteund als kritieke factoren die organisaties in staat stellen om zich aan te passen en te gedijen in een snel veranderend technologisch landschap:

 • Harvard Business Review’s “Het tijdperk van voortdurende verbinding”: Dit artikel beschrijft hoe continu leren en aanpassen cruciaal zijn voor organisaties om te overleven in het digitale tijdperk.

 • MIT Sloan’s “De nieuwe logica van concurrentie”: Uit dit onderzoek bleek dat bedrijven die zich richtten op capaciteiten zoals aanpassingsvermogen, wendbaarheid en samenwerking tussen organisaties een concurrentievoordeel hadden.

 • Rapporten van Forrester over klantervaring: Veel rapporten suggereren dat het afbreken van silo’s en het verbeteren van de informatiestroom de klantervaring aanzienlijk kan verbeteren, wat direct correleert met de financiële prestaties.

 • In de Global Human Capital Trends Reports van Deloitte wordt vaak gesproken over de noodzaak van cross-functionele samenwerking en systemisch aanpassingsvermogen in organisaties, waarbij wordt benadrukt dat bedrijven die op deze gebieden uitblinken het vaak beter doen dan hun concurrenten.

 • Gartner’s Studies over Digitale Behendigheid: Gartner heeft benadrukt dat het vermogen van een organisatie om zich snel aan te passen aan technologische veranderingen cruciaal is voor succes op de lange termijn.

 • McKinsey’s “De vijf handelsmerken van wendbare organisaties”: Dit rapport beschrijft hoe een wendbare organisatiestructuur die de informatiestroom en snelle besluitvorming vergemakkelijkt, het vermogen van een bedrijf om zich aan te passen aan veranderingen op de markt aanzienlijk kan beïnvloeden.

 • “Innovatie in het digitale tijdperk” van Boston Consulting Group: BCG heeft ontdekt dat bedrijven die investeren in hun vermogen om te innoveren (wat ook een snelle reactie op technologische mogelijkheden inhoudt) over het algemeen financieel succesvoller zijn.

 • De “Technology Vision” rapporten van Accenture benadrukken vaak het groeiende belang van aanpassingsvermogen en de behoefte aan voortdurende innovatie als reactie op technologische veranderingen, en koppelen deze capaciteiten aan betere financiële prestaties.

 • IBM’s Enterprise Agility Studies: Deze onderzoeken bevestigen dat wendbaarheid van ondernemingen, waaronder snelle herschikking van vaardigheden en middelen, een belangrijke factor is voor succes van organisaties.

 • Aanpassen om te overleven: Dit rapport legt een verband tussen het vermogen van een organisatie om haar vaardigheden en activiteiten snel aan te passen en haar winstgevendheid en voortbestaan op lange termijn.

Extra vereisten

Gezien de veelzijdige uitdagingen waar bedrijven vandaag de dag mee te maken hebben, zouden meer vereisten van cruciaal belang kunnen zijn:

 1. Globalisering en culturele intelligentie:

  • Pijn: In een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is, moeten bedrijven zich aanpassen aan wereldwijde markten, diverse klantenbestanden en uiteenlopende culturele normen. Als u dit niet doet, loopt u het risico kansen mis te lopen en potentiële klanten en partners van u te vervreemden.

  • Gewin: Door cross-functionele en grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, helpt RoundMap™ organisaties bij het begrijpen van uiteenlopende marktbehoeften en culturele gevoeligheden, waardoor effectieve wereldwijde strategieën gemakkelijker worden.

 2. Gegevensgestuurde besluitvorming:

  • Pijn: Het vermogen om gegevens vast te leggen, te analyseren en er inzichten uit af te leiden is een hoeksteen van het moderne bedrijfsleven geworden. Organisaties die achterlopen met deze capaciteiten zijn minder goed geïnformeerd, minder wendbaar en, uiteindelijk, minder concurrerend.

  • Gewin: RoundMap™ bevordert de afbraak van silo’s die vaak waardevolle gegevens isoleren, waardoor een meer holistische benadering van gegevensanalyse en besluitvorming tussen afdelingen mogelijk wordt.

 3. Klantgerichtheid:

  • Pijn: Traditionele bedrijfsmodellen richten zich vaak op producten of diensten, maar de bedrijven die vandaag de dag uitblinken, stellen de klant centraal bij alles wat ze doen. Het begrijpen van het klanttraject en het op maat maken van ervaringen is noodzakelijk geworden om te overleven en te groeien.

  • Gewin: Het framework helpt interne functies af te stemmen op externe contactpunten met de klant, zodat de hele organisatie gericht is op de behoeften en ervaringen van de klant.

 4. Duurzaamheid van het milieu:

  • Pijn: Door de groeiende bewustwording en bezorgdheid over klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen en afvalbeheer is duurzaamheid een cruciale zakelijke vereiste geworden. Dit aspect is cruciaal voor het aantrekken van gewetensvolle werknemers en klanten.

  • Gewin: RoundMap™ ondersteunt de inspanningen van een organisatie om duurzame praktijken te integreren door de samenwerking tussen afdelingen bij duurzaamheidsinitiatieven te vergemakkelijken.

 5. Cyberbeveiliging en gegevensprivacy: 

  • Pijn: Nu cyberbedreigingen dagelijks evolueren en de wetten op gegevensprivacy steeds strenger worden, is het van cruciaal belang om gegevens en privacy te beveiligen. Eén enkele inbreuk kan het vertrouwen van de klant onomkeerbaar schaden.

  • Gewin: Door betere communicatie en het delen van middelen tussen IT-, juridische en operationele afdelingen aan te moedigen, helpt RoundMap™ bij het opbouwen van een meer samenhangende cyberbeveiligingsstrategie.

 6. Innovatie en flexibiliteit: 

  • Pijn: Naast technologie kan innovatie in bedrijfsmodellen, partnerschappen, toeleveringsketens en betrokkenheid van werknemers een bedrijf onderscheiden van concurrenten. Het tempo van de veranderingen neemt niet af, dus flexibiliteit en een cultuur van innovatie zijn noodzakelijk.

  • Gewin: RoundMap™ bevordert een cultuur van open dialoog en samenwerking, waardoor organisaties sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt en effectief kunnen innoveren.

 7. Emotionele en psychologische veiligheid: 

  • Pijn: Het creëren van een werkomgeving waarin werknemers zich veilig voelen om hun gedachten, ideeën en zorgen te uiten zonder bang te hoeven zijn voor negatieve gevolgen, is essentieel voor betrokkenheid en het behouden van personeel.

  • Gewin: Het raamwerk benadrukt inclusiviteit en rechtvaardige praktijken, waardoor een omgeving wordt gecreëerd waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en zich veilig kunnen uiten.

 8. Naleving van regelgeving en ethiek: 

  • Pijn: Met steeds meer regels, voorschriften en ethische normen die nageleefd moeten worden, is de noodzaak voor strikte nalevingsmechanismen nog nooit zo groot geweest.

  • Gewin: RoundMap™ zorgt voor een betere coördinatie tussen compliance, juridische en operationele afdelingen, waardoor er op een meer uniforme en effectieve manier kan worden voldaan aan de eisen op het gebied van regelgeving.

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY