De blauwdruk voor waarde-orkestratie: Een Symfonie van sterke punten uitvoeren voor duurzaam bedrijfsontwerp

In de complexe en steeds veranderende bedrijfsomgeving van vandaag streven organisaties voortdurend naar transformatieve strategieën om veerkracht en concurrentievermogen te behouden in volatiele markten. RoundMap’s Blauwdruk voor waarde-orkestratie: Conducting a Symphony of Strengths for Sustainable Business Design is een holistisch kompas om door dit labyrintische landschap te navigeren. Deze uitgebreide gids is meer dan een strategische routekaart, het is een geïntegreerd raamwerk dat duurzaam bedrijfsontwerp mogelijk maakt door strategische doelen, activiteiten en ethische vereisten op elkaar af te stemmen.

In tegenstelling tot conventionele stappenplannen die een lineair of eenrichtingsverkeer impliceren, belichaamt de Value Orchestration Blueprint een dynamisch, cyclisch ethos. Het waardeert de onderling verbonden aard van bedrijfsactiviteiten, waardoor continue aanpassing en iteratie mogelijk is als reactie op opkomende uitdagingen en kansen.

De blauwdruk is opgebouwd rond vijf cruciale fasen:

 1. Ontdekkingsfase
 2. Ontwerpfase
 3. Ontwikkelingsfase
 4. Richting Stadium
 5. Distributiefase

Elke fase is doordrenkt met vragen die aanzetten tot diepgaande reflectie, ontworpen om u te leiden naar het opbouwen van een welvarende onderneming die een zinvolle bijdrage levert aan een rechtvaardigere samenleving. De blauwdruk, die gebaseerd is op het concept van een Symfonie van sterke punten, benadrukt de unieke competenties van elk individu binnen uw organisatie en bevordert een samenwerkingsomgeving waarin collectieve waardecreatie centraal staat.

Dit raamwerk is onmisbaar voor leiders die een grote impact willen maken door behendig door complexe bedrijfsecosystemen te navigeren. Het is de hoeksteen voor het opbouwen van impactvolle, rechtvaardige en duurzame ondernemingen. De Value Orchestration Blueprint, met zijn ingewikkelde lagen van richtlijnen voor prestatiecijfers, resultaatrendementen en waardeverdeling, harmoniseert rationele en emotionele dimensies tot een samenhangende strategie en wordt zo een overtuigende dirigentenpartituur voor de complexe bedrijfssymfonie van vandaag.

1 - Ontdekkingsfase

Ontdekkingsfase (Innovatiezone)

De ontdekkingsfase is een kritieke fase waarin ideeën ontkiemen en aan hun eerste levensvatbaarheidstests worden onderworpen. Op basis van de klantontwikkelingsmethode van Steve Blank biedt dit een bewezen kader om ervoor te zorgen dat een onderneming klantgericht is, een essentieel aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien.

Patrick Moore bestempelt deze fase als de Innovatiezone, waarmee hij deze onderscheidt van de Implementatiezones. Deze zone richt zich op design thinking en andere eigentijdse methodologieën voor ideevorming en validatie, waarmee een onderneming het nog niet in kaart gebrachte gebied van de behoeften van de klant in kaart kan brengen.

Deze fase van RoundMap’s Value Orchestration Blueprint vereist een grondige evaluatie van een waardevoorstel – de geloofwaardigheid, onderscheidbaarheid en identificeerbaarheid ervan. Het is een essentiële stap om veelvoorkomende valkuilen in latere stadia te vermijden. Door de vier pijlers haalbaarheid, levensvatbaarheid, wenselijkheid en duurzaamheid aan te pakken, willen we waarde creëren en er tegelijkertijd voor zorgen dat de onderneming zichzelf op de lange termijn kan handhaven.

Door deze fase te baseren op veelzijdige overwegingen, creëren we een stevige basis voor ondernemingen om te groeien op een manier die innovatief, rechtvaardig en veerkrachtig is.

Belangrijke overwegingen voor ontdekkingen

 1. Is het innovatie-idee geloofwaardig en afgestemd op onze organisatorische waarden en doelstellingen voor gelijkwaardigheid?
 2. Hoe onderscheidt de innovatie zich op het gebied van sociale gevolgen en gevolgen voor het milieu?
 3. Hoe hebben we potentiële belanghebbenden geïdentificeerd en wat zijn hun verschillende behoeften?
 4. Is de innovatie haalbaar wat betreft middelen en voldoet deze tegelijkertijd aan onze normen voor ethiek en rechtvaardigheid?
 5. Hoe wordt de duurzaamheid van de innovatie in dit vroege stadium gevalideerd?
 6. Welke mechanismen zijn er voor feedback van belanghebbenden tijdens de ideevorming?
 7. Zijn onze methoden voor validatie transparant en inclusief?
 8. Hoe worden verschillende perspectieven in het ideevormingsproces opgenomen?
 9. Wat is de langetermijnvisie voor deze innovatie om bij te dragen aan een rechtvaardigere samenleving?
 10. Hoe zorgen we ervoor dat het ontdekkingsproces duurzaam is en geen bronnen uitbuit?

Waarden en EQuitability integreren

 • Waarden integreren:
  • Gebruik ethische richtlijnen en kaders vanaf het begin om potentiële innovaties te screenen.
  • Implementeer inclusiviteitscontrolelijsten om ervoor te zorgen dat de breedste stem bijdraagt aan het ideevormingsproces.
 • Integratie van billijkheid:
  • Betrek gemarginaliseerde stemmen actief bij het ideeënproces.
  • Gebruik maatstaven die de sociale impact meten als integraal onderdeel van het validatieproces.

2 - Ontwerpfase

Ontwerpfase (incubatiezone)

De Design-fase dient als een cruciale brug. Terwijl de innovatiezone vruchtbare grond is voor ideeën en validatie, wordt de incubatiezone (ontwerpfase) de broedplaats waar deze doorgelichte ideeën vorm krijgen in tastbare zakelijke kansen. Het is waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten, maar met een beschermende buffer die experimenten mogelijk maakt zonder de integriteit van de kernactiviteiten in gevaar te brengen.

De Design-fase kenmerkt zich door een “incubate and iterate”-benadering en biedt ruimte voor het uitwerken van waardeproposities, het ontwikkelen van prototypes en het opzetten van eerste markttests. Het legt de basis voor schaalbare activiteiten, waarbij de haalbaarheid, levensvatbaarheid, wenselijkheid en duurzaamheidscriteria die tijdens de ontdekkingsfase zijn vastgesteld, op elkaar worden afgestemd. 

De sleutel is hier om een ecosysteem mogelijk te maken dat de vaak gapende kloof tussen nieuwe ideeën en geoperationaliseerde producten of diensten overbrugt. De Incubatiezone is dus een cruciale overgangsruimte, die fungeert als een zeef die alleen innovatieve en operationeel levensvatbare ondernemingen doorlaat.

Het basisplan (incubatiezone)

Het Basisplan van de Ontwerpfase omvat onze trifecta van Organisatiedynamica, Bedrijfsmodel en Gedragsdynamica, waardoor een allesomvattend raamwerk ontstaat:

 1. Organisatiedynamiek: Dit aspect zorgt ervoor dat de cultuur en interne capaciteiten op elkaar zijn afgestemd en toegerust om de nieuwe onderneming tot leven te brengen. De organisatiecultuur speelt een cruciale rol bij de succesvolle overgang van een project van de innovatiezone naar de daadwerkelijke ontwikkeling. Een verkeerde afstemming kan fataal zijn voor zelfs de meest veelbelovende onderneming.

 2. Bedrijfsmodel: Centraal in deze fase staat de blauwdruk voor hoe het bedrijf waarde zal leveren aan de klanten en waarde voor zichzelf zal creëren. Wij noemen dit Value Circle Orchestration, wat het idee samenvat dat waardecreatie niet slechts een lineair proces is, maar een holistisch, circulair proces waarbij verschillende interne en externe belanghebbenden betrokken zijn.

 3. Gedragsdynamiek: Inzicht in markttrends en klantgedrag zorgt ervoor dat de nieuwe onderneming is afgestemd op de bestaande of te verwachten vraag. Dit kan van alles omvatten, van consumentenpsychologie tot bredere economische trends die de levensvatbaarheid van de nieuwe onderneming zouden kunnen beïnvloeden.

Deze onderdelen zorgen voor een evenwichtige aanpak die rekening houdt met interne capaciteiten, externe marktfactoren en overkoepelende strategische afstemming. Het Business Model in het midden is de hoeksteen die de andere elementen op hun plaats houdt en ervoor zorgt dat de onderneming haalbaar en strategisch gezond is op de lange termijn.

Het spelplan (incubatiezone)

Het Game Plan geeft dan de meer tactische overwegingen, waar het rubber de weg raakt. Het opsplitsen van het bedrijfsmodel in bedrijfs- en inkomstenmodellen sluit goed aan bij de zones van Geoffrey Moore en slaat op effectieve wijze een brug tussen strategie en uitvoering:

 1. Bedrijfsmodel (het ontwerpen van de productiviteitszone): Dit deel richt zich op de interne capaciteiten die nodig zijn om het waardevoorstel waar te maken. Het gaat om operationele logistiek, productiemogelijkheden, maatregelen voor kwaliteitsgarantie, schaalbaarheid en alle andere activiteiten “achter de schermen” die cruciaal zijn voor waardecreatie.
 2. Inkomstenmodel (het ontwerpen van de prestatiezone): Dit gaat over het te gelde maken van de gecreëerde waarde en definiëren hoe het bedrijf een deel van de waarde die het aan klanten levert, zal vastleggen. Het kan gaan om inkomstenstromen, prijsstrategieën, klantenwerving en -behoud en andere marktgerichte activiteiten.

Aangezien dit de Incubatiezone is, bevindt het zich nog in de ontwerp- en planningsfase, nog niet in de uitvoeringsfase. Het is een smeltkroes waarin de onderneming wordt onderworpen aan rigoureuze analyses en hypothetische tests, om ervoor te zorgen dat ze het goed doet zodra ze met een robuuste blauwdruk overgaat naar de Ontwikkelingsfase.

Het Game Plan stemt al deze elementen op elkaar af. Het stelt de onderneming in staat om ideeën om te zetten in uitvoerbare strategie, terwijl er voortdurend wordt teruggegrepen naar de Consentric Vision van het bedrijf om de strategische samenhang te waarborgen.

Belangrijkste ontwerpoverwegingen

 1. Is de organisatiecultuur ontworpen om inclusief en rechtvaardig te zijn, en hoe is deze geloofwaardigheid tot stand gebracht?
 2. Hoe onderscheidt het Business Model zich in het leveren van rechtvaardige waarde aan alle belanghebbenden?
 3. Welke mechanismen zijn er om trends te identificeren en te prioriteren die wenselijk zijn voor de consument en duurzaam voor de samenleving?
 4. Is het ontwerp haalbaar wat betreft technische en organisatorische capaciteit en ook financieel haalbaar?
 5. Hoe wordt de duurzaamheid van de onderneming op lange termijn gewaarborgd in de ontwerpfase?
 6. Worden gelijkheid en inclusie opgenomen in de ontwerpevaluatie?
 7. Hoe worden partnerschappen en samenwerkingsverbanden geëvalueerd op overeenstemming met onze waarden?
 8. Welke bestuursstructuren worden voorgesteld voor een rechtvaardige besluitvorming?
 9. Hoe wordt feedback van klanten opgenomen in het ontwerpproces?
 10. Zijn er noodplannen om het ontwerp aan te passen aan veranderende maatschappelijke behoeften en verwachtingen?

Waarden en EQuitability integreren

 • Waarden:
  • Integreer een reeks ethische kernprincipes in de ontwerprichtlijnen en zorg ervoor dat deze in de hele organisatie worden verspreid.
  • Creëer een reeks ontwerpheuristieken die specifiek gericht zijn op het identificeren en verminderen van eventuele ethische of sociale rechtvaardigheidsproblemen.
 • Gelijkwaardigheid:
  • Protocollen ontwikkelen voor inclusieve besluitvorming.
  • Wijs middelen toe om te zorgen voor gelijke toegang tot mogelijkheden om deel te nemen aan het ontwerpproces, hetzij door middel van financiering, mentorschap of gespecialiseerde training.

3 - Ontwikkelingsfase

Het actieplan

De Ontwikkelingsfase, samengevat in het Actieplan, is de machinekamer van het lopende bedrijf. Het omvat de essentiële activiteiten met betrekking tot het creëren van waarde, het leveren van waarde en het vastleggen van waarde, waarbij de strategische inzichten en planning uit de Discovery- en Design-fasen worden vertaald naar tastbare bedrijfsactiviteiten.

De indeling met meerdere afdelingen van het Actieplan voegt een laag nuance toe die vaak ontbreekt in conventionele bedrijfsmodellen:

 1. Bedrijfsdynamiek (waardecreatie): Dit compartiment omvat wat Michael Porter ondersteunende activiteiten noemt, zoals organisatorische infrastructuur, HR, technologische ontwikkeling en inkoop. Dit zijn niet slechts ondersteunende elementen, maar de kern van het creëren van waarde, die het EQuitability-thema weerspiegelt door het belang van elke organisatorische functie te benadrukken.
 2. Klantdynamiek (levering van waarde): Dit zijn de primaire activiteiten in de waardeketen van Porter – marketing en verkoop, service, uitgaande logistiek, enz. Hier heeft het bedrijf rechtstreeks contact met de markt en wordt de klantervaring gesmeed.
 3. Marktdynamiek (waardevastlegging): Dit voegt een externe dimensie toe en richt zich op het concurrentielandschap, de regelgeving en andere factoren die van invloed zijn op hoe goed het bedrijf de waarde die het creëert te gelde kan maken.

Bedrijven moeten een geschikt organisatorisch weefsel van effectiviteit weven door hun capaciteiten, functies, processen, producten, programma’s, projecten, middelen, diensten, vaardigheden, structuren en systemen op elkaar af te stemmen. Dit is een hoeksteen van de Action Plan-fase, de machinekamer van de lopende bedrijfsactiviteiten.

Dit allesomvattende en geïntegreerde plan zorgt ervoor dat het bedrijf overleeft en bloeit, in overeenstemming met de concentrische visie, missie, doelstelling en waarden.

Strategische Symbiose: Spel met actieplan combineren

We hebben het Operating and Revenue Model van het Game Plan genuanceerd door ze te associëren met de Customer Dynamics Supply en Demand Side.

 1. Aanbodzijde (werkelijke productiviteitszone): Dit is gekoppeld aan het Operating Model dat tijdens de Ontwerpfase is bedacht. Hier ligt de focus op het uitvoeren van de dienstverlening en het verzekeren van succes bij de klant. Het gaat om het nakomen van beloften en toezeggingen aan de klant, met andere woorden, hoe effectief het bedrijf na de verkoop aan de verwachtingen van de klant kan voldoen of deze kan overtreffen.

 2. Vraagzijde (Werkelijke Prestatiezone): Dit komt overeen met het inkomstenmodel uit de ontwerpfase. Dit is de naar buiten gerichte kant, die verantwoordelijk is voor het genereren van interesse van klanten, het stimuleren van verkoop en het vastleggen van waarde. Het gaat erom hoe goed een bedrijf klanten kan aantrekken en hen kan overtuigen om een aankoop te doen.

Het verfijnde model benadrukt verder de onderlinge verbondenheid tussen planning (Ontwerpfase) en uitvoering (Ontwikkelingsfase), om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn oorspronkelijke bedoelingen en doelen niet uit het oog verliest wanneer het zich naar het operationele domein begeeft. Het zorgt voor een harmonieuze overgang van strategische planning naar operationele uitmuntendheid, door ervoor te zorgen dat de Customer Dynamics afgestemd zijn op de Operating en Revenue Models.

De vraag- en aanbodzijde van Customer Dynamics hebben hun unieke sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. De Value Orchestration Blueprint vergemakkelijkt een genuanceerd begrip van klantbetrokkenheid door SWOT op het kruispunt tussen deze kritieke gebieden te plaatsen. Het dient als leidraad voor operationele en strategische aanpassingen.

Deze mate van detail in het uitsplitsen van de klantdynamiek opent ook de deur voor meer gerichte benaderingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde, wat de algehele effectiviteit en EQuitability van de operatie alleen maar kan verbeteren.

De rol van SWOT in klantdynamiek

De SWOT-analyse – het beoordelen van sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen – is een onmisbaar hulpmiddel voor bedrijfsstrategie, en de positionering ervan rond de Customer Dynamics is weloverwogen en integraal onderdeel van de Value Orchestration Blueprint.

In de Blauwdruk vormt Customer Dynamics het hart van Waardelevering, waarbij wordt vastgelegd hoe goed een organisatie vanuit de frontlinie met haar klanten omgaat.

Interne en externe focus

De interne aspecten van SWOT bevinden zich tussen Business Dynamics en Customer Dynamics (aanbodzijde), terwijl de externe aspecten van SWOT zich tussen Customer Dynamics en Market Dynamics (vraagzijde) bevinden. Dit is om verschillende redenen strategisch:

 • Interne SWOT gaat over het afstemmen van de interne mogelijkheden en beperkingen van de organisatie op de behoeften en verwachtingen van klanten. Dit informeert en verfijnt voornamelijk de Business Dynamics.
 • Externe SWOT richt zich op hoe externe marktkrachten en kansen aansluiten bij de strategieën voor klantbetrokkenheid van de organisatie, met invloed op zowel de markt- als de klantdynamiek.

Deze tweedeling in SWOT zorgt ervoor dat het hele spectrum van factoren die van invloed zijn op de interactie met de klant – van interne capaciteiten tot externe marktomstandigheden – grondig wordt beoordeeld en geïntegreerd in de strategische planning.

Samengevat dient de SWOT-analyse als een veelzijdige lens waardoor het complexe samenspel van Customer Dynamics onderzocht, geoptimaliseerd en gestrategiseerd wordt, en die als hoeksteen dient in het streven van de Value Orchestration Blueprint naar een allesomvattende, rechtvaardige en duurzame bedrijfsvoering.

Belangrijke overwegingen bij de ontwikkeling

 1. Is de ontwikkeling van operationele processen geloofwaardig in het bevorderen van zowel financieel als sociaal rendement?
 2. Hoe onderscheidt ons product of onze dienst zich door wenselijk te zijn voor klanten en nuttig voor de maatschappij?
 3. Is de aanpak voor het veroveren van marktaandeel identificeerbaar en afgestemd op onze doelstellingen voor rechtvaardigheid en duurzaamheid?
 4. Zijn de waardeleveringsprocessen van de onderneming haalbaar en milieu- en maatschappelijk verantwoord?
 5. Hoe zorgen we ervoor dat de onderneming op de lange termijn financieel levensvatbaar is zonder de billijkheid en duurzaamheid in gevaar te brengen?
 6. Wat is de aanpak voor het integreren van diversiteit en inclusie in onze teamstructuren?
 7. Hoe wordt de impact op het milieu bij onze activiteiten geminimaliseerd?
 8. Welke mechanismen zijn er voor regelmatige communicatie met belanghebbenden en transparantie?
 9. Hoe zorgen we ervoor dat materialen en diensten ethisch worden ingekocht?
 10. Zijn ontwikkelingsmijlpalen afgestemd op onze sociale en milieudoelstellingen?

Waarden en EQuitability integreren

 • Waarden:
  • Creëer een auditmechanisme voor “Duurzaamheid en Ethiek” dat deel zal uitmaken van de regelmatige kwaliteitscontroles.
  • Integreer de doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) direct in de operationele mijlpalen.
 • Gelijkwaardigheid:
  • Herzie al het HR-beleid om ervoor te zorgen dat het gericht is op gelijkheid.
  • Stel een prijsmodel op dat producten/diensten toegankelijk maakt voor minder bevoorrechte gemeenschappen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

4 - Richting Stadium

Uitkomsten: Groeipercentages en gegevens

In de Direction-fase van de Value Orchestration Blueprint is uitgebreide prestatiemeting een essentiële leidraad voor de reis van een organisatie naar operationele uitmuntendheid en duurzame groei. Door gebruik te maken van een multidimensionaal dashboard biedt de blauwdruk een uitgebreide maar gerichte lens op belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) gesegmenteerd over bedrijfs-, klant- en marktdynamiek.

De kern-KPI’s zijn de specifieke groeipercentages die zijn vastgesteld:

 • Groeipercentage output voor bedrijfsprestaties,
 • Inkomstengroei voor Customer Performance en
 • Groeipercentage aandeel voor marktprestaties.

Ze zijn ontworpen om een robuust kader te bieden voor het bijhouden van succes in de verschillende afdelingen van het bedrijf.

Deze groeipercentages worden ondersteund door soorten Intelligentie die datagestuurde besluitvorming mogelijk maken:

 • Business Intelligence richt zich naar binnen en biedt kritisch inzicht in de operationele efficiëntie en de interne werking van de organisatie.
 • Customer Intelligence daarentegen dient als een externe lens, die helpt bij het begrijpen van het gedrag en de behoeften van de consument, zodat er overtuigende waardeproposities kunnen worden ontwikkeld.
 • Market Intelligence biedt een breder perspectief en geeft organisaties de vooruitziende blik om te anticiperen op markttrends, verschuivingen in consumentenvoorkeuren en veranderingen in het concurrentielandschap.

In het algemeen brengt de Direction-fase de strategische doelen van een organisatie op één lijn met de dagelijkse realiteit van de bedrijfsvoering. Het zorgt ervoor dat de besluitvorming weloverwogen en effectief is en perfect is afgestemd op de concentrische visie, missie, doel en waarden die de onderneming leiden.

Operationele en commerciële resultaten en opbrengsten

Wij maken een onderscheid tussen de Supply Chain Yield en de Demand Chain Yield, en voegen zo een extra laag diepte toe aan de Direction-fase. De conceptualisering van deze “opbrengsten” zorgt voor een meer afgerond, holistisch begrip van de prestaties, en dient in wezen als samengestelde KPI’s die een combinatie van resultaten van verschillende bedrijfssegmenten weergeven.

Supply Chain Yield (het meten van de productiviteitszone), afgeleid van Business and Customer Performance, zou inzicht geven in hoe goed de interne operaties en klantgerichte strategieën samenwerken om waarde te produceren. Deze maatregel zou een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn om de operationele efficiëntie en klantenbetrokkenheid op een geïntegreerde manier te beoordelen.

Aan de andere kant zou Demand Chain Yield (het meten van de Prestatiezone), een functie van Klant- en Marktprestaties, een strategisch uitkijkpunt bieden om te meten hoe effectief het bedrijf is in het voldoen aan de vraag van de markt en het vastleggen van waarde. Het meet hoe goed het bedrijf extern is afgestemd op zijn markt en klantenbestand.

Door deze specifieke “opbrengsten” te identificeren, creëerden we een gericht mechanisme om de gezondheid en effectiviteit van zowel de vraag- als de aanbodketen te volgen. Het is een balanced scorecard-benadering die de individuele prestatiecijfers aanvult. Deze toevoeging aan de Richtingfase omvat de ingewikkelde dynamiek van de bedrijfsvoering en de marktinterface.

Belangrijkste Richting Overwegingen

 1. Hoe meten we op geloofwaardige wijze onze afstemming op organisatorische waarden in Bedrijfs-, Klant- en Marktprestaties?
 2. Onderscheidt onze strategie zich door haar evenwichtige focus op financieel rendement en sociale impact?
 3. Hoe wordt gewenst consumentengedrag geïdentificeerd en aangemoedigd via onze richting?
 4. Is de strategische richting van de onderneming haalbaar en levensvatbaar gezien onze huidige prestatiecijfers?
 5. Hoe is duurzaamheid op lange termijn ingebed in onze strategische richting?
 6. Welke indicatoren worden gebruikt om de rechtvaardige impact in onze gemeenschappen te meten?
 7. Hoe worden feedbacklussen voor voortdurende verbetering tot stand gebracht?
 8. Worden ethische overwegingen opgenomen in strategische risicobeoordelingen?
 9. Hoe wordt het leiderschap verantwoordelijk gehouden voor zowel financiële als sociale resultaten?
 10. Zijn er toekomstbestendige strategieën voor het navigeren door marktonzekerheden zonder de waarden in gevaar te brengen?

Waarden en EQuitability integreren

 • Waarden:
  • Ontwikkel dashboards die duidelijk economische KPI’s en “impact” KPI’s weergeven die gericht zijn op het welzijn van werknemers, duurzaamheid voor het milieu en betrokkenheid bij de gemeenschap.
  • Voer “Ethics Reviews” in als onderdeel van kwartaal- en jaaroverzichten.
 • Gelijkwaardigheid:
  • Pas algoritmen toe op gegevens die prestatiecijfers kunnen uitsplitsen naar demografische indicatoren, zodat u systemische ongelijkheden kunt identificeren en corrigeren.
  • Gebruik een ‘balanced scorecard’-benadering om ervoor te zorgen dat sociale impact en rechtvaardigheidscriteria een belangrijke rol spelen in de algehele prestatie-evaluaties.

5 - Distributiefase

Distributiefase (duurzame waarde)

De distributiefase is de ultieme lakmoesproef voor de algehele effectiviteit van de onderneming, die wordt samengevat door de Return on Venture en de Value Chain Yield. Deze KPI richt zich in wezen op het hele bedrijfsmodel en geeft een samenvatting van de efficiëntie en impact van uw bedrijf over de toeleverings- en vraagketens heen.

Waarden en billijkheid in de verdeling van het rendement zijn kritieke factoren. Als de opbrengst van de waardeketen de uiteindelijke score is, dan zegt de manier waarop de opbrengst wordt verdeeld veel over de ethische en sociale verplichtingen van het bedrijf.

 • Hoe worden de beloningen verdeeld onder de belanghebbenden – werknemers, aandeelhouders en de gemeenschap?
 • Is er een eerlijk verdelingsmechanisme dat iedereen op een eerlijke manier erkent en beloont voor hun bijdrage aan de opbrengst?

De keuzes die hier worden gemaakt, hebben invloed op het interne moreel, de reputatie en de rol van de organisatie in de grotere maatschappelijke context.

In wezen biedt de Distributiefase een unieke kans om de kernwaarden van het bedrijf, zoals EQuitability, op een tastbare manier te manifesteren. Het bedrijf versterkt zijn sociale contract door te zorgen voor een rechtvaardig, eerlijk en inclusief verdelingsmechanisme. Het bevordert een werkomgeving waarin individuen trots zijn op hun collectieve bijdrage en duurzame groei in harmonie is met sociale verantwoordelijkheid.

Belangrijke overwegingen bij distributie

 1. Hoe kunnen we onze waarden op een geloofwaardige manier handhaven en communiceren in de distributieketen?
 2. Op welke manieren onderscheidt ons distributiemodel zich door rechtvaardige en duurzame praktijken?
 3. Is de distributiestrategie afgestemd op de identificeerbare behoeften van diverse consumentengroepen?
 4. Hoe blijft ons distributiemodel financieel levensvatbaar terwijl we de principes van eerlijkheid en duurzaamheid naleven?
 5. Welke maatregelen zijn er genomen om de duurzaamheid van het distributiemodel op de lange termijn te garanderen?
 6. Zijn er structuren om de voordelen van succes eerlijk te verdelen onder de belanghebbenden?
 7. Hoe zorgen we ervoor dat onze distributiepartners op één lijn zitten met onze waarden van rechtvaardigheid en duurzaamheid?
 8. Welke methoden worden gebruikt om de impact op het milieu bij de distributie te minimaliseren?
 9. Hoe worden consumenten voorgelicht over de sociale gevolgen en de gevolgen voor het milieu van hun consumptie?
 10. Welke bestuursstructuren zijn er om de distributiestrategie te herzien en aan te passen voor duurzaamheid op lange termijn?

Waarden en EQuitability integreren

 • Waarden:
  • Geef de voorkeur aan leveranciers en partners die zich ook houden aan sterke ethische en rechtvaardige praktijken.
  • Ontwikkel een transparant systeem voor de toewijzing van winsten, waarbij duidelijk wordt gedefinieerd hoeveel opnieuw wordt geïnvesteerd in initiatieven met een sociale impact.
 • Gelijkwaardigheid:
  • Overweeg Employee Stock Ownership Plans (ESOP’s) of andere modellen voor gedeeld eigendom om financiële winsten breder binnen de organisatie te verdelen.
  • Ontwikkel een communautaire investeringsstrategie die aansluit bij de algemene bedrijfsstrategie, maar zich specifiek richt op maatschappelijke bijdragen.

In onze verdediging

De titel, “RoundMap’s Blauwdruk voor waarde-orkestratie: Conducting a Symphony of Strengths for Sustainable Business Design” sluit aan bij het ingewikkelde samenspel van strategische, operationele en ethische aspecten waar moderne bedrijven mee worstelen.

Beginnend met “RoundMap”, stellen we het overkoepelende kader vast dat nauwgezet ontworpen is om bedrijven door een landschap van complexiteiten te leiden. De term “Value Orchestration Blueprint” geeft goed weer wat de RoundMap beoogt te zijn: een allesomvattende strategie voor het creëren, leveren en vastleggen van waarde door verschillende bedrijfsonderdelen te harmoniseren.

De ondertitel, “Conducting a Symphony of Strengths for Sustainable Business Design,” is een poëtische maar precieze uitbreiding van de hoofdtitel. Het bevestigt nogmaals het vermogen van RoundMap om een complex geheel van bedrijfsactiviteiten en relaties met belanghebbenden tot een samenhangende en harmonieuze prestatie te orkestreren. Het aspect “Symfonie van sterke punten” sluit naadloos aan bij het doel van de blauwdruk om te profiteren van de diverse maar onderling verbonden elementen van een bedrijf, waarbij zowel de rationele als de emotionele dimensies harmonieus samenkomen.

Het woord “Duurzaam” erkent de behoefte aan levensvatbaarheid op lange termijn, niet alleen onmiddellijke winst, en onderstreept de strategische vooruitziendheid die in de blauwdruk is ingebed. “Business Design” laat zien dat het niet alleen gaat om geïsoleerde functies of kortetermijnwinsten; het gaat om het bouwen van een allesomvattende en duurzame bedrijfsarchitectuur.

De titel en ondertitel geven samen een overtuigend beeld van wat de RoundMap’s Value Orchestration Blueprint wil bereiken: een goed gecoördineerde, rechtvaardige en duurzame benadering van zakelijk succes.

licensed-by_cross-silo-shutterstock_136874405

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY

Subscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.