Het Consentrisch Kompas: Richtlijnen voor Positieve Impact

Consentriciteit doordrenkt de visie, strategie, het doel en de missie met een diepgaande toewijding aan samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige praktijken. Het transformeert deze elementen van louter verklaringen tot een leidende filosofie die elke beslissing, actie en interactie binnen de organisatie vormgeeft, met als uiteindelijke doel het creëren van een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve omgeving en tegelijkertijd een positieve, blijvende impact te hebben op de maatschappij, het milieu en alle belanghebbenden.

Laten we de visie, strategie, het doel en de missie binnen de context van Consentricity™ beschrijven:

Consentrische visie

In een consentrische visie streeft de organisatie ernaar een wereld te creëren waarin samenwerking, inclusiviteit en een rechtvaardige waardeverdeling de hoekstenen van alle inspanningen zijn. Het ziet een toekomst voor zich waarin positieve invloed en blijvende waarde binnen de organisatie uitstralen en zich uitbreiden naar de maatschappij, het milieu en alle belanghebbenden. Deze visie gaat over het behalen van financieel succes en het achterlaten van een blijvende, positieve impact op de wereld.

Drie vragen als leidraad voor discussies en overpeinzingen om een Consentric Vision op te stellen die ambitieus is en nauw aansluit bij de principes van samenwerking, inclusiviteit en gelijkheid:

 • Wat voor wereld willen we creëren door de acties en invloed van onze organisatie?
 • Hoe kunnen we samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige praktijken integreren in onze langetermijnvisie?
 • Welke blijvende, positieve erfenis willen we achterlaten voor toekomstige generaties en alle belanghebbenden?

Consentrische strategie

Een consistente strategie is een stappenplan dat elk facet van de organisatie afstemt op de visie. Het beschrijft hoe de organisatie samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige praktijken in al haar activiteiten zal integreren, van productontwikkeling tot klantenbetrokkenheid. De strategie geeft prioriteit aan initiatieven die positieve verandering teweegbrengen, EQuitability bevorderen en een cultuur van collectieve kracht stimuleren.

Deze vragen kunnen als leidraad dienen voor de ontwikkeling van een Consentric Strategy die niet alleen financieel succes stimuleert, maar ook samenwerking, inclusiviteit en gelijkheid actief integreert als essentiële pijlers van de aanpak van de organisatie om haar visie te bereiken:

 • Hoe kunnen we onze strategische initiatieven afstemmen op de principes van samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige waardeverdeling om onze Consentric Vision vooruit te helpen?
 • Welke maatregelen kunnen we implementeren om cross-functionele samenwerking binnen onze organisatie en binnen ons ecosysteem van partners en belanghebbenden te bevorderen?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze strategische beslissingen prioriteit geven aan een positieve impact op de maatschappij, het milieu en alle belanghebbenden, naast financieel succes?

Consentrisch doel

Het doel in een Consentric raamwerk is om positieve transformatie te katalyseren. Het gaat om meer dan alleen winst; het gaat om het stimuleren van een omgeving waarin individuen zich zeer gewaardeerd voelen, waarin hun bijdragen worden erkend en waarin de organisatie actief werkt aan het ontmantelen van silo’s en het bevorderen van inclusiviteit. Het doel is om een kracht ten goede te zijn, zowel binnen als buiten de organisatie.

Deze vragen kunnen als leidraad dienen voor de ontwikkeling van een Consentric Purpose die niet alleen de missie van de organisatie definieert, maar ook dient als bron van inspiratie, eenheid en als drijvende kracht achter het streven naar samenwerking, inclusiviteit en gelijkheid:

 • Waarom bestaat onze organisatie naast financieel succes en hoe kunnen we een doel formuleren dat onze toewijding aan samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige praktijken weerspiegelt?
 • Hoe kunnen we een omgeving creëren waarin elk teamlid zich zeer gewaardeerd voelt, erkend wordt voor zijn of haar bijdrage en geïnspireerd wordt door ons Consentric Purpose?
 • Op welke manieren kan ons Consentric Purpose dienen als een verenigende kracht, die interne teams, externe partners en belanghebbenden samenbrengt naar een gedeelde visie van positieve impact?

Consentrische missie

In een Consentric-context is de missie de uitvoerbare verbintenis om de visie te realiseren. Het is de dagelijkse belofte van de organisatie om samen te werken, inclusiviteit in alle interacties te garanderen en waarde eerlijk te verdelen onder belanghebbenden. De missie is om een symfonie van sterke punten te orkestreren, waarbij elke noot, die elk teamlid en elke partner vertegenwoordigt, bijdraagt aan een harmonieus geheel dat blijvende, positieve verandering in de wereld teweegbrengt.

Deze vragen kunnen als leidraad dienen voor de ontwikkeling van een Consentric Mission die niet alleen de toewijding van de organisatie definieert, maar ook een duidelijk pad uitstippelt voor het bereiken van de Consentric Vision door samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige waardeverdeling in alle aspecten van het werk te benadrukken:

 • Hoe kunnen we onze Consentric Purpose vertalen naar uitvoerbare verplichtingen en dagelijkse praktijken die onze toewijding aan samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige waardeverdeling weerspiegelen?
 • Welke specifieke doelen en doelstellingen kunnen we vaststellen om ervoor te zorgen dat onze Consentric Missie actief bijdraagt aan onze Consentric Visie van positieve impact, zowel intern als extern?
 • Hoe kunnen we onze Consentric Missie actief communiceren en versterken in de hele organisatie, zodat elk teamlid op één lijn zit met en gemotiveerd wordt door onze gezamenlijke inzet voor samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige praktijken?

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY

Subscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.