Onthulling van de fundering: Ontdek de vier pijlers van ondernemerschap

Vier Consentric Models – Business, Revenue, Operating en Impact – vormen een geïntegreerd raamwerk binnen de RoundMap benadering, geleid door de principes van Consentricity™. Samen vertegenwoordigen zij een visionaire benadering van organisatorische uitmuntendheid die streeft naar het creëren van een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve omgeving waar waarde wordt gecreëerd door samenwerking, billijkheid en een grote impact:

 1. Consentrisch Bedrijfsmodel: Dit model herdefinieert hoe een organisatie strategieën ontwikkelt en opereert. Het benadrukt samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige waardeverdeling als kernprincipes. Het is afgestemd op de visie, strategie, doelstelling en missie van de organisatie om een harmonieuze werkplek en benadering van waardecreatie te creëren.

 2. Consentric inkomstenmodel: Het Consentric Revenue Model breidt deze principes uit naar het genereren van inkomsten. Het bevordert gezamenlijke prijsstelling, klantgerichte levering van waarde en eerlijke waardeverdeling. Deze aanpak bevordert langdurige relaties met klanten en zorgt ervoor dat het genereren van inkomsten niet alleen om winst draait, maar ook om inclusiviteit en eerlijkheid.

 3. Consentrisch Werkingsmodel: Binnen het Consentric Operating Model worden de dagelijkse werkzaamheden opnieuw ontworpen om de principes van Consentricity™ te weerspiegelen. Het moedigt samenwerkingsprocessen, inclusief beleid en rechtvaardige toewijzing van middelen aan. Deze operationele blauwdruk is afgestemd op de doelstellingen van de organisatie en creëert een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve werkomgeving.

 4. Consentrisch Impact Model: Het Consentric Impact Model vertegenwoordigt de hoogste aspiratie van het RoundMap raamwerk. Het belichaamt collectieve positieve invloed, EQuitability over ecosystemen heen en de orkestratie van een symfonie van sterke punten voor een blijvende maatschappelijke en milieu-impact. Dit model is afgestemd op de visie, het doel en de missie van de organisatie om een diepgaande, blijvende en positieve verandering teweeg te brengen in de maatschappij, het milieu en onder belanghebbenden.

Samen creëren deze vier Consentric Modellen een transformatieve benadering van organisatorische uitmuntendheid, waarbij samenwerking, inclusiviteit en gelijkheid niet slechts idealen zijn, maar integrale onderdelen van waardecreatie en maatschappelijke impact. Ze weerspiegelen een toewijding aan een betere wereld waarin individuen diep gewaardeerd worden en geïnspireerd worden om constructief bij te dragen aan een gedeelde visie van positieve verandering en blijvende waarde.

1. Consentrisch bedrijfsmodel - De waardeschepper

Het Consentric Business Model is een unieke benadering binnen het RoundMap raamwerk dat de principes van Consentricity™ belichaamt. Het gaat verder dan traditionele bedrijfsmodellen om een meer inclusieve, collaboratieve en rechtvaardige benadering van waardecreatie te creëren.

 • Centraliteit van samenwerking: Het Consentric Business Model plaatst samenwerking in het middelpunt van de activiteiten. Het erkent dat geen enkele afdeling of functie afzonderlijk succesvol kan zijn. In plaats daarvan moedigt het alle delen van de organisatie aan om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.
 • Inclusiviteit: Het model bevordert inclusiviteit door ervoor te zorgen dat iedereen binnen de organisatie gewaardeerd wordt om zijn of haar unieke sterke punten en bijdragen. Het is gericht op het elimineren van silo’s en hiërarchieën die innovatie en samenwerking in de weg kunnen staan.
 • Rechtvaardige Waardeverdeling: Consentriciteit benadrukt een eerlijke en rechtvaardige waardeverdeling binnen de organisatie. Het probeert ongelijkheden weg te werken en ervoor te zorgen dat alle medewerkers eerlijk worden beloond.
 • Transparante prijsstelling: Zorg ervoor dat alle belanghebbenden de waardevergelijking begrijpen en weten hoe de prijs wordt bepaald.
 • Betrokkenheid van belanghebbenden: Raadpleeg regelmatig een verscheidenheid aan belanghebbenden bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen.
 • Visie en Strategie: Het Consentric Business Model is afgestemd op de visie en strategie van de organisatie en benadrukt samenwerking en inclusiviteit als essentiële elementen om strategische doelen te bereiken.
 • Doel en missie: Het resoneert met het doel en de missie door actief te werken aan het creëren van een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve omgeving waarin elk individu in staat wordt gesteld om een zinvolle bijdrage te leveren.
 • Marketing Operatie: In het Consentric Business Model wordt marketing een hulpmiddel om relaties en vertrouwen op te bouwen, waarbij de toewijding van de organisatie aan samenwerking en gelijkheid wordt benadrukt.
 • Verkoop: Verkoopteams worden in staat gesteld om met klanten om te gaan op een manier die de waarden van de organisatie van inclusiviteit en het op een eerlijke manier leveren van waarde weerspiegelt.
 • Serviceverlening: Serviceverlening is geoptimaliseerd voor samenwerking, zodat klanten en interne teams naadloos samenwerken.
 • Succesoperatie: De Success Operation is toegewijd aan het vervullen van klantdoelstellingen binnen het Consentric Business Model. Het stemt haar inspanningen af op het streven van de organisatie om klantwaarde te leveren, waarbij de focus ligt op het leveren van op maat gemaakte oplossingen waarmee klanten hun doelen en doelstellingen kunnen bereiken.

Deze vragen zullen diepte en nuance brengen in uw analyse, waarbij u streeft naar een evenwichtige beoordeling die zowel de logische als de emotionele aspecten van organisatievolwassenheid aanspreekt:

 • Hoe goed gedefinieerd is uw waardepropositie en wordt deze in alle lagen van de organisatie uitgedragen?
 • In welke mate zijn uw belangrijkste partnerschappen, middelen en activiteiten afgestemd op uw strategische doelstellingen?
 • Is uw bedrijfsmodel aanpasbaar aan marktomstandigheden en technologische vooruitgang?
 • Hoe effectief geeft uw bedrijfsmodel prioriteit aan de behoeften en verwachtingen van de klant?
 • Welke mechanismen zijn er om uw bedrijfsmodel periodiek te valideren en bij te werken?
 • Zijn alle belanghebbenden, inclusief werknemers en partners, goed op de hoogte van het bedrijfsmodel?
 • Hoe nauw komt uw bedrijfsmodel overeen met uw langetermijnvisie?
 • Stimuleert of remt uw bedrijfsmodel innovatie?
 • Welke concurrentievoordelen biedt uw bedrijfsmodel?
 • Hoe goed integreert uw bedrijfsmodel met andere modellen (inkomsten, werking, impact)?

Het Concentric Business Model, geworteld in Consentricity, transformeert het traditionele bedrijfsmodel in een dynamisch, collaboratief en rechtvaardig raamwerk. Het is in overeenstemming met de RoundMap-principes en bevordert actief een omgeving waarin elk individu zich gewaardeerd voelt en in staat wordt gesteld om bij te dragen aan de gedeelde visie van een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve organisatie.

2. Consentrisch Inkomstenmodel - De Winst Maximalisator

Het Consentric Revenue Model definieert hoe een organisatie inkomsten genereert door de principes van Consentricity op een ingewikkelde manier te integreren. Dit model gaat verder dan conventionele inkomstenstrategieën en is gericht op het handhaven van winstgevendheid terwijl samenwerking, inclusiviteit en een rechtvaardige verdeling van waarde de kernprincipes zijn.

 • Prijsstelling in samenwerking: In het Consentric Revenue Model worden prijsstrategieën gezamenlijk ontwikkeld, zodat ze de toewijding van de organisatie aan eerlijkheid en inclusiviteit weerspiegelen. Bij prijsbeslissingen wordt rekening gehouden met de behoeften en perspectieven van verschillende belanghebbenden.
 • Klantgerichte waarde: Dit model legt sterk de nadruk op het leveren van waarde aan klanten die verder gaat dan het product of de dienst zelf. Er wordt gestreefd naar langdurige relaties door aan te tonen dat de organisatie zich inzet voor het succes en de tevredenheid van de klant.
 • Gelijke waardeverdeling: Het Consentric Revenue Model streeft ernaar om de financiële voordelen van het genereren van inkomsten eerlijk te verdelen onder alle medewerkers, of dat nu in de verkoop, marketing, service of een andere afdeling is.
 • Eerlijke loonstructuren: Implementeer een loonbeleid dat de bijdragen en vaardigheden van werknemers weerspiegelt, niet alleen de marktprijzen.
 • Klantgerichte inkomstenstromen: Zorg ervoor dat het inkomstenmodel geen kwetsbare klantsegmenten uitbuit.
 • Visie en Strategie: Het Consentric Revenue Model sluit aan bij de visie en strategie van de organisatie door ervoor te zorgen dat het genereren van inkomsten in harmonie is met de algemene doelen van samenwerking, inclusiviteit en gelijkheid.
 • Doel en missie: Het resoneert met het doel en de missie door actief te werken aan een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve omgeving voor klanten en belanghebbenden.
 • Marketingoperatie: Marketinginspanningen binnen het Consentric Revenue Model zijn gericht op samenwerking, het opbouwen van vertrouwen en langdurige klantrelaties. Ze benadrukken de inzet van de organisatie om waarde te leveren en inclusiviteit te bevorderen.
 • Verkoop: Verkoopteams worden in staat gesteld om samen te werken met klanten en interne teams, waardoor een positieve klantervaring wordt gegarandeerd en de inzet van de organisatie voor een rechtvaardige waardeverdeling wordt versterkt.
 • Serviceverlening: De dienstverlening is geoptimaliseerd voor samenwerking, zodat klanten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om hun doelen te bereiken en er billijke waarde wordt geleverd.
 • Succesvolle Operatie: Het Consentric Revenue Model viert het succes van alle medewerkers die betrokken zijn bij het genereren van inkomsten, en bevordert een cultuur van samenwerking en eerlijke beloningen, met de primaire focus op het verzekeren van het succes van de klant.

Deze vragen zullen diepte en nuance brengen in uw analyse, waarbij u streeft naar een evenwichtige beoordeling die zowel de logische als de emotionele aspecten van organisatievolwassenheid aanspreekt:

 • Hoe gediversifieerd zijn uw inkomstenstromen en hoe veerkrachtig zijn ze ten opzichte van de marktvolatiliteit?
 • Zijn uw prijsstrategieën geoptimaliseerd voor zowel klantwaarde als duurzaamheid op lange termijn?
 • Hebt u een grondige analyse van de customer lifetime value uitgevoerd en hoe wordt deze informatie gebruikt?
 • Zijn er mechanismen om uw inkomstenmodel aan te passen als reactie op feedback uit de markt?
 • Hoe goed worden de omzetdoelstellingen en -methoden binnen de organisatie gecommuniceerd?
 • Komt uw inkomstenmodel overeen met uw bredere zakelijke en ethische doelstellingen?
 • Zijn er schaalbaarheidsvoorzieningen in uw inkomstenmodel?
 • Hoe vaak evalueert u de effectiviteit van uw inkomstenmodel?
 • Is uw verdienmodel klantgericht en gericht op het oplossen van specifieke pijnpunten?
 • Welke maatstaven gebruikt u om de prestaties van het verdienmodel te beoordelen?

In essentie herdefinieert het Consentric Revenue Model het genereren van inkomsten door samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige waardeverdeling actief te integreren. Het is in lijn met het RoundMap-raamwerk en bevordert actief een omgeving waarin omzet niet alleen om winst draait, maar ook om het opbouwen van duurzame relaties, het verzekeren van klantsucces en het eerlijk verdelen van waarde onder alle belanghebbenden.

3. Consentrisch bedrijfsmodel - De drijvende kracht achter efficiëntie

Het Consentric Operating Model vertegenwoordigt een fundamentele verschuiving in de manier waarop een organisatie dagelijks waarde levert aan haar klanten en stakeholders, geleid door de principes van Consentricity. Het herdefinieert de operationele blauwdruk om samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige toewijzing van middelen als kernprincipes te bevorderen.

 • Samenwerkende processen: In het Consentric Operating Model zijn processen ontworpen om samen te werken tussen afdelingen en functies. Dit moedigt multifunctionele teams aan om naadloos samen te werken, waardoor traditionele silo’s worden doorbroken.
 • Inclusief beleid: Het beleid binnen het bedrijfsmodel is zodanig opgesteld dat inclusiviteit en diversiteit gewaarborgd zijn. Zij bevorderen een omgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft om bij te dragen, ongeacht achtergrond of functie.
 • Rechtvaardige toewijzing van middelen: De toewijzing van middelen wordt geleid door principes van eerlijkheid en billijkheid. Het zorgt ervoor dat middelen worden verdeeld op een manier die de missie van de organisatie ondersteunt, terwijl bijdragen uit alle delen van de organisatie worden erkend en beloond.
 • Duurzame Praktijken: Neem milieuvriendelijke en duurzame praktijken aan die verder gaan dan naleving.
 • Balans tussen werk en privéleven: Stimuleer beleid dat de tijd en het welzijn van werknemers respecteert.
 • Visie en Strategie: Het Consentric Operating Model stemt overeen met de visie en strategie van de organisatie door ervoor te zorgen dat de dagelijkse activiteiten overeenstemmen met de doelstellingen voor samenwerking, inclusiviteit en gelijkheid.
 • Doel en missie: Het resoneert met het doel en de missie door actief te werken aan het creëren van een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve omgeving binnen de organisatie.
 • Marketingactie: Marketinginspanningen bouwen vertrouwen en inclusiviteit op binnen de organisatie en met externe partners en vormen zo de basis voor een succesvolle samenwerking.
 • Verkoop: Verkoopteams worden in staat gesteld om samen te werken met klanten en interne teams, waardoor een positieve klantervaring wordt gegarandeerd en het streven van de organisatie naar een rechtvaardige toewijzing van middelen wordt versterkt.
 • Serviceverlening: De dienstverlening is geoptimaliseerd voor inclusiviteit en samenwerking, wat bijdraagt aan de klanttevredenheid en -loyaliteit.
 • Succesvolle Operatie: Het Consentric Operating Model bevordert een cultuur waarin het succes van alle medewerkers wordt erkend en gevierd, waarin de principes van samenwerking en gelijkheid worden versterkt en waarin het succes van de klant centraal staat.

Deze vragen zullen diepte en nuance brengen in uw analyse, waarbij u streeft naar een evenwichtige beoordeling die zowel de logische als de emotionele aspecten van organisatievolwassenheid aanspreekt:

 • Zijn uw operationele processen geoptimaliseerd voor efficiëntie zonder afbreuk te doen aan kwaliteit of innovatie?
 • Zijn er doorlopende feedbacklussen die in realtime informatie geven over operationele aanpassingen?
 • Hoe goed zijn uw cross-functionele teams geïntegreerd om silo’s te voorkomen en de informatiestroom te bevorderen?
 • Zijn uw activiteiten flexibel genoeg om zich aan te passen aan veranderingen in andere modellen?
 • Hoe goed ondersteunt uw bedrijfsmodel het bereiken van de strategische doelstellingen?
 • Bestaat er een cultuur van voortdurende verbetering binnen uw bedrijfsprocessen?
 • Welke mechanismen voor het ontwikkelen van vaardigheden en competenties passen bij het bedrijfsmodel?
 • Hoe worden middelen toegewezen en beheerd om een optimale werking te ondersteunen?
 • Worden de belangrijkste prestatie-indicatoren duidelijk gedefinieerd, gecontroleerd en opgevolgd?
 • Dragen uw activiteiten positief bij aan de betrokkenheid en tevredenheid van uw werknemers?

Het Consentric Operating Model benadrukt samenwerking, inclusiviteit en rechtvaardige toewijzing van middelen, maar bevordert ook actief een werkomgeving waarin de dagelijkse werkzaamheden het streven van de organisatie weerspiegelen om een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve werkplek te creëren en waarde te leveren. Het sluit aan bij het RoundMap raamwerk en draagt bij aan de gedeelde visie van positieve verandering en blijvende waarde voor alle belanghebbenden.

4. Consentric Impact Model - De Sociale Katalysator

Het Consentric Impact Model vertegenwoordigt het hoogtepunt van het RoundMap raamwerk, waar de principes van Consentricity volledig gerealiseerd worden om een holistisch raamwerk voor positieve, blijvende verandering te creëren. Het gaat verder dan directe transactiewaarde en omvat de cumulatieve effecten van de beslissingen, acties en innovaties van een organisatie op de maatschappij, het milieu en alle belanghebbenden.

 • Collectieve Positieve Invloed: In het Consentric Impact Model streeft de organisatie actief naar het creëren van een positieve invloed op de samenleving, het milieu en belanghebbenden door gebruik te maken van de collectieve krachten van diverse belanghebbenden.
 • EQuitability over ecosystemen heen: Dit model bevordert EQuitability binnen de organisatie en in het bredere ecosysteem. Het zorgt ervoor dat elk betrokken individu en element, van interne teams tot externe partners, samenwerkt en traditionele silo’s overstijgt.
 • Symfonie van sterke punten: Het Consentric Impact Model streeft naar het orkestreren van een symfonie van positieve invloed en blijvende waarde voor de samenleving, waarbij elke noot, die elke bijdrager vertegenwoordigt, een cruciale rol speelt in het creëren van een harmonieus geheel.
 • Meetbare sociale impact: Definieer en meet duidelijk de sociale impactdoelstellingen en maak deze gegevens transparant voor alle belanghebbenden.
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap: Betrek de gemeenschappen die beïnvloed worden door de sociale missie bij besluitvormingsprocessen.
 • Visie en Strategie: Het Consentric Impact Model sluit aan bij de visie en strategie van de organisatie door zich diepgaand te verbinden tot het creëren van positieve verandering en maatschappelijke waarde.
 • Doel en missie: Het resoneert met het doel en de missie door actief te werken aan het creëren van een rechtvaardige, eerlijke en inclusieve omgeving binnen de organisatie en het bredere ecosysteem.
 • Marketing Operatie: Marketinginspanningen in het Consentric Impact Model zijn gericht op het opbouwen van vertrouwen, inclusiviteit en het bevorderen van positieve verandering. Ze streven ernaar om zowel interne als externe belanghebbenden te betrekken bij een gezamenlijke reis.
 • Verkoop: Verkoopteams worden in staat gesteld om ambassadeurs van positieve invloed te zijn en relaties te onderhouden die verder gaan dan transacties.
 • Serviceverlening: Serviceverlening wordt een voertuig voor positieve verandering en maatschappelijke waarde, waardoor de inzet van de organisatie voor EQuitability wordt versterkt.
 • Succes Operatie: Het Consentric Impact Model viert niet alleen individueel succes, maar ook het collectieve succes van belanghebbenden, en bevordert een cultuur van samenwerking en gedeelde prestaties.

Deze vragen zullen diepte en nuance brengen in uw analyse, waarbij u streeft naar een evenwichtige beoordeling die zowel de logische als de emotionele aspecten van organisatievolwassenheid aanspreekt:

 • Is de invloed van uw organisatie op de maatschappij en het milieu duidelijk gedefinieerd en meetbaar?
 • Hebt u een kader voor het evalueren van de ethische implicaties van uw zakelijke beslissingen?
 • Hoe goed zijn impactoverwegingen ingebed in de bedrijfscultuur en besluitvormingsprocessen?
 • Maken impactdoelstellingen deel uit van de belangrijkste prestatie-indicatoren van uw organisatie?
 • Hoe controleert en rapporteert u uw sociale en milieueffecten?
 • Is uw impactmodel transparant en gecommuniceerd naar alle belanghebbenden?
 • Worden partnerschappen en samenwerkingsverbanden gebruikt om uw impact te vergroten?
 • Herziet u periodiek de relevantie en effectiviteit van uw impactdoelstellingen?
 • Is er een verantwoordingsstructuur voor impactgerelateerde initiatieven?
 • Hoe betrekt u uw personeel bij het bijdragen aan uw impactdoelstellingen?

In essentie gaat het bij het Consentric Impact Model niet alleen om financieel rendement of operationele efficiëntie; het gaat om het samenvoegen van de collectieve krachten van diverse belanghebbenden om een symfonie van positieve invloed en blijvende waarde op te bouwen voor de maatschappij, het milieu en alle deelnemers aan het ecosysteem. Het vertegenwoordigt de hoogste aspiratie van het RoundMap raamwerk, waarbij elke actie en beslissing bijdraagt aan een betere wereld en tegelijkertijd een omgeving stimuleert waarin individuen zich diep gewaardeerd voelen en gedreven worden om constructief bij te dragen aan een gedeelde visie van positieve verandering en blijvende waarde.

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY

Subscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.