De revolutionaire RoundMap: Silo beperkingen overstijgen

Twee primaire modellen komen naar voren als centrale discussiepunten in het steeds veranderende bedrijfsmanagementlandschap: het traditionele, hiërarchische, command-and-control model en de RoundMap benadering. Deze twee modellen vertegenwoordigen verschillende operationele strategieën en tegenstrijdige filosofieën en visies over hoe een bedrijf met zijn omgeving, werknemers en stakeholders moet omgaan.

Het traditionele hiërarchische model is een overblijfsel uit het industriële tijdperk, gebouwd op efficiëntie, voorspelbaarheid en controleprincipes. Het is geworteld in een militaire structuur en hecht veel waarde aan duidelijke commandostructuren, afgebakende rollen en verantwoordelijkheden. In dit model is besluitvorming een voorrecht van enkelen, en dient de meerderheid slechts als uitvoerders van deze beslissingen. Dit model heeft eeuwenlang de boventoon gevoerd, waarbij bedrijven met een ijzeren greep werden bestuurd, de naleving van procedures werd gegarandeerd en de focus vooral lag op winstgevendheid. Hoewel het zijn verdiensten heeft, vooral in omgevingen waar stabiliteit belangrijker is dan innovatie, heeft het moeite om zich aan te passen aan de dynamische, onderling verbonden en snel veranderende wereld van vandaag.

Integendeel, de ConSentric-aanpak van RoundMap getuigt van de overtuiging dat bedrijven gedijen als ze zich kunnen aanpassen, inclusief zijn en waarde creëren. In een wereld waarin snelle technologische ontwikkelingen, veranderende voorkeuren van klanten en maatschappelijke druk om flexibiliteit en vooruitziendheid vragen, biedt de RoundMap-manier een holistisch kader. Het omzeilen van starre hiërarchieën ten gunste van integratieve structuren bevordert een omgeving waarin ideeën vrij kunnen stromen, elk individu zich gewaardeerd voelt en de focus verschuift van louter winstgevendheid naar het creëren van blijvende waarde voor alle belanghebbenden. Het is een benadering die de symbiotische relatie tussen bedrijven en de maatschappij erkent en ervoor zorgt dat bedrijven tijdens hun groei een positieve bijdrage leveren aan de wereld om hen heen.

Laten we enkele van de traditionele methoden uit het industriële tijdperk vergelijken met de RoundMap-aanpak:

Risicobenadering
 • Traditioneel: Risicomijdend. Elke afwijking van de gevestigde norm wordt met scepsis bekeken en er is een voorkeur voor beproefde methoden. Hecht meer waarde aan consistentie dan aan wendbaarheid.
 • RoundMap: Stimuleert berekende risico’s. Het erkent dat in de dynamische bedrijfsomgeving van vandaag, het niet nemen van risico’s het grootste risico van allemaal kan zijn. Waardeert aanpassingsvermogen boven starheid.
 • Traditioneel: Samenwerking vindt voornamelijk binnen afdelingsgrenzen plaats.
 • RoundMap: Legt de nadruk op cross-functionele samenwerking, het afbreken van silo’s en het bevorderen van een holistische kijk.
 • Traditioneel: Benadrukt tastbare product-/dienstkenmerken. Direct, met opgesomde specificaties en voordelen. Veronderstelt dat het publiek voordelen induceert. Het is meer informatief dan emotioneel. Voorbeelden: Technische informatiebladen en advertenties met specificaties.
 • RoundMap: Brengt waarde over via verhalen, waardoor het emotioneel en herkenbaar wordt. Het voegt functies toe aan verhalen die aansluiten bij de wensen of uitdagingen van het publiek. Laat het publiek zichzelf in het verhaal zien, wat de betrokkenheid verhoogt. Holistisch, gericht op een bredere impact. Voorbeelden: Gebruikersgerichte merkcampagnes of transformationele productreizen.
 • Traditioneel: Waardeert stabiliteit, uniformiteit en voorspelbaarheid.
 • RoundMap: Bevordert beweeglijkheid, diversiteit van gedachten en een gevoel van een gezamenlijk doel.
 • Traditioneel: De klant is een externe entiteit met transactionele interacties. Het doel is om de winst uit elke transactie te maximaliseren.
 • RoundMap: Ziet de klant als een samenwerkingspartner. Het is meer relatiegedreven, gericht op waardecreatie op lange termijn en diepgaand inzicht in de behoeften van de klant.
 • Traditioneel: Gecentraliseerde besluitvorming, vaak met een paar mensen aan het roer. Er is een duidelijk onderscheid tussen degenen die beslissen en degenen die uitvoeren. Dit leidt vaak tot een gebrek aan eigenaarschap en verantwoordelijkheid op de lagere niveaus.
 • RoundMap: Geeft individuen op alle niveaus meer mogelijkheden. Het erkent dat degenen die het dichtst bij een probleem staan vaak de beste inzichten hebben in de oplossing ervan. Het decentraliseren van de besluitvorming bevordert een gevoel van eigenaarschap en afstemming op de doelstellingen van de organisatie.
 • Traditioneel: Werknemers worden voornamelijk gezien als middelen of activa. Hun rollen zijn strikt gedefinieerd en er is weinig ruimte voor persoonlijke groei of zijwaartse beweging.
 • RoundMap: Behandelt werknemers als integrale belanghebbenden. Het stimuleert hun groei, moedigt functieoverschrijdend leren aan en erkent de intrinsieke waarde van elk individu voor de organisatie.
 • Traditioneel: Lineaire feedback, vaak top-down. Jaarlijkse of halfjaarlijkse beoordelingen.
 • RoundMap: Continue, 360-graden feedback, voor real-time verbetering en aanpassingsvermogen.
 • Traditioneel: Communicatie is top-down. Informatie wordt door verschillende managementlagen gefilterd, waardoor de boodschap soms verwaterd of vertraagd wordt.
 • RoundMap: Bevordert transparante en bidirectionele communicatie. Het hecht waarde aan feedbacklussen en zorgt ervoor dat informatie vrij, verticaal en horizontaal, binnen de organisatie stroomt.
 • Traditioneel: Innovatie is vaak incrementeel, gericht op het verfijnen van bestaande producten of processen. Meestal beperkt tot specifieke R&D-afdelingen of innovatiecellen.
 • RoundMap: Geeft prioriteit aan zowel incrementele als ontwrichtende innovatie. Het begrijpt de noodzaak om zijn aanbod opnieuw te beoordelen en voortdurend voorop te blijven lopen. Innovatie is ieders verantwoordelijkheid en wordt aangemoedigd op alle niveaus en in alle functies.
 • Traditioneel: Vaste trainingsschema’s, vaak algemeen en niet afgestemd op individuele behoeften.
 • RoundMap: Continu leren ingebed in de workflow. Nadruk op persoonlijke ontwikkelingstrajecten.
 • Traditioneel: Vaste denkwijze die de nadruk legt op gevestigde methoden en weerstand tegen verandering.
 • RoundMap: Cultiveert een groeimindset, waardeert aanpassingsvermogen, voortdurend leren en ontvankelijkheid voor verandering.
 • Traditioneel model: Bedrijfsgericht, met nadruk op processen en efficiëntie.
 • RoundMap: Klantgericht, waarbij de behoeften en ervaring van de klant centraal staan.
 • Traditioneel: Gebaseerd op een piramidale hiërarchie, macht is geconcentreerd aan de top. Managementlagen dicteren workflows en besluitvormingsprocessen, wat vaak resulteert in tragere reacties op veranderingen in de markt en knelpunten in de communicatie.
 • RoundMap: Pleit voor een plattere, meer genetwerkte structuur. Het legt de nadruk op samenwerking en synergie tussen afdelingen, wat zorgt voor snellere besluitvorming en een organisatie die zich beter kan aanpassen aan de behoeften van de markt.
 • Traditioneel: Vertrouwt sterk op kwantitatieve meetgegevens en verwaarloost vaak kwalitatieve aspecten zoals werknemersmoreel, merkperceptie en klanttevredenheid.
 • RoundMap: Pleit voor een balanced scorecard-benadering. Hoewel kwantitatieve meetgegevens essentieel zijn, worden ook kwalitatieve indicatoren gewaardeerd, in het besef dat deze vaak bepalend zijn voor succes op lange termijn.
 • Traditioneel: Budgetten en middelen worden top-down toegewezen, op basis van historische gegevens en prognoses.
 • RoundMap: Dynamische middelentoewijzing, die reageert op realtime behoeften en kansen.
 • Traditioneel: Heeft de neiging om tegen verandering te zijn. De focus ligt op het handhaven van de status-quo en het waarborgen van stabiliteit, zelfs als dit ten koste gaat van innovatie.
 • RoundMap: Omarmt verandering als een kans. Het is gebouwd op de premisse van aanpassingsvermogen en ziet verschuivingen in de markt niet als bedreigingen, maar als kansen om te innoveren en te evolueren.
 • Traditioneel: De primaire maatstaf voor succes is winstgevendheid. De nadruk ligt op winst op de korte termijn, vaak ten koste van duurzaamheid op de lange termijn.
 • RoundMap: Hoewel winstgevendheid noodzakelijk is, ligt de focus ook op het creëren van holistische waarde. Het houdt rekening met de bredere impact op de maatschappij, het milieu en andere belanghebbenden.

Kortom, terwijl de traditionele methode een gestructureerde en stabiele aanpak biedt, is de RoundMap-methode ontworpen voor de uitdagingen en mogelijkheden van de moderne zakenwereld. Het is een aanpak die de complexiteit van het huidige onderling verbonden landschap begrijpt en strategieën biedt om hier succesvol doorheen te navigeren.

licensed-by-cross-silo_shutterstock_1485019136

De zes denkhoeden van De Bono

De “Six Thinking Hats” methodologie, ontwikkeld door Edward de Bono, is een krachtig hulpmiddel voor brainstormen en innovatie. Het moedigt mensen aan om problemen vanuit verschillende perspectieven te benaderen, waarbij ze in wezen een van de zes gekleurde hoeden “dragen” om een specifieke denkrichting aan te nemen. Gezien de inherente veelzijdigheid, kunnen we dit model gemakkelijk opnemen in een vergelijking tussen het traditionele beheermodel en RoundMap:

White Hat (Feiten & Informatie)
 • Traditioneel: Vertrouwt op bekende statistieken, benchmarks en prestaties uit het verleden. Gebruikt statische gegevens en ziet mogelijk evoluerende markttrends over het hoofd.

 • RoundMap: Maakt gebruik van dynamische gegevensverzameling, waarbij feedback en informatie van alle bedrijfsfacetten wordt verzameld, inclusief klanten en partners.

 • Traditioneel: Emoties worden vaak onderdrukt ten gunste van productiviteit en efficiëntie. Intuïtie wordt zelden meegenomen in de besluitvorming.

 • RoundMap: Erkent het belang van intuïtie, waarden en emoties voor het succes van organisaties. Stimuleert empathisch leiderschap en op waarden gebaseerde besluitvorming.

 • Traditioneel: Wordt vaak gebruikt om risico’s te evalueren en verstoringen te vermijden. Dit kan leiden tot een conservatieve aanpak, die innovatie in de weg staat.

 • RoundMap: Risico’s worden kritisch beoordeeld, maar er is een bereidheid om onzekerheid te omarmen voor transformatieve verandering en groei.

 • Traditioneel: Optimisme wordt meestal beperkt door budgetten, kwartaalprestaties en gevestigde strategieën.

 • RoundMap: Voortdurend optimisme in het potentieel van geïntegreerde systemen, collectieve intelligentie en de synergetische waarde van verenigde bedrijfsfuncties.

 • Traditioneel: Innovatie is vaak incrementeel, beperkt door bestaande paradigma’s en de angst om de status-quo te verstoren.

 • RoundMap: Viert samenwerking tussen verschillende functies, wat vaak leidt tot baanbrekende oplossingen en innovatief denken.

 • Traditioneel: Processen zijn vast en rigide. Er ligt een sterke nadruk op het handhaven van orde, wat het aanpassingsvermogen in de weg kan staan.

 • RoundMap: Processen zijn wendbaar, flexibel en worden voortdurend verfijnd. Past zich aan het steeds veranderende bedrijfslandschap aan en zorgt voor afstemming op overkoepelende doelstellingen.

Door de vergelijking op deze manier te presenteren, kunnen de fundamentele verschillen tussen de twee benaderingen voor elke specifieke denkrichting die door de hoeden wordt belichaamd, worden belicht.

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY

Subscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.