Barrières doorbreken, oplossingen bouwen: Frontline Expertise verenigen voor geïntegreerde uitmuntendheid

Barrières doorbreken, oplossingen bouwen: Frontline Expertise verenigen voor geïntegreerde uitmuntendheid

In een snel evoluerend bedrijfslandschap tonen onze conventionele methoden voor het structureren en functioneren van organisaties geleidelijk hun beperkingen. Het werk van experts zoals Dr. Heidi K. Gardner, Vikram Mansharamani, Martin Reeves, en anderen, heeft een pad verlicht naar alternatieve strategieën die samenwerking, aanpassingsvermogen en veelzijdige kennis benadrukken – principes die ook de kern vormen van het sociocratische bestuursmodel. Dit document wil een diepgaande discussie geven over deze ideeën en hun implicaties voor het managen en structureren van toekomstige organisaties.

We beginnen met het erkennen van de diepgaande inzichten van Dr. Heidi K Gardner over de rol van “slimme samenwerking” in het aanwakkeren van innovatie en het verbeteren van prestaties – een element dat ten grondslag ligt aan sociocratie. We herbekijken de bureaucratietheorie van Max Weber, een monumentaal kader in zijn tijd, maar zetten vraagtekens bij de toepasbaarheid ervan in onze dynamische, verbonden wereld, aangezien deze in contrast staat met de ontvankelijke, horizontale besluitvormingsstructuur die in de sociocratie wordt omarmd.

De reis gaat verder met het inzicht van Vyram Mansharamani om een evenwicht te bewaren tussen diepte van expertise en breedte van perspectief, waarbij hij waarschuwt voor de valkuilen van te veel vertrouwen in hyperspecialisatie. Zijn discours sluit interessant aan bij het sociocratische concept van dubbele vertegenwoordiging dat meerdere gezichtspunten cultiveert.

Bij het verkennen van het concept veerkracht in organisaties zullen we ons verdiepen in het onderzoek van Martin Reeves die het strategische belang ervan benadrukt, een kwaliteit die inherent is aan de flexibele en adaptieve aanpak van dynamisch bestuur. Het systemische aanpassingsvermogen dat geïnspireerd werd door de ervaringen van Stanley McChrystal tijdens het stroomlijnen van de bureaucratie van het Amerikaanse leger, heeft ook parallellen met de veerkracht die bevorderd wordt door sociocratische principes.

Het concept van het bouwen van een “Constellation of Teams”, zoals voorgesteld door Bill Drayton, oprichter van Ashoka, wordt opnieuw bekeken. Het model van Drayton koestert, net als sociocratie, betrokkenheid op meerdere niveaus om complexe sociale problemen aan te pakken. Tot slot zien we een potentiële organisatorische oplossing in het Consentric Leadership Model (CLM) van RoundMap®, dat pleit voor aanpasbare, collaboratieve en effectieve bedrijfsomgevingen die verwant zijn aan de sociocratische principes.

Ga met ons mee terwijl we door deze uitgebreide perspectieven navigeren en hun potentieel evalueren om onze organisatiestructuren opnieuw vorm te geven. Denk na over de lessen uit deze gevarieerde contexten en hoe ze aansluiten bij de principes van sociocratie terwijl we conventionele normen uitdagen en ernaar streven om de toekomstige vorm van onze organisaties bloot te leggen.

De kracht van slimme samenwerking ontketenen

Dr. Heidi K. Gardner heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de rol van samenwerking en de diepgaande invloed ervan op verschillende aspecten van werk en organisatiedynamiek. Haar werk laat zien dat slimme samenwerking de motor kan zijn voor succes in de complexe en onderling afhankelijke bedrijven van tegenwoordig.

Ze benadrukt dat samenwerking, als deze effectief wordt uitgevoerd, de innovatie binnen organisaties enorm bevordert. Door verschillende kennis en vaardigheden samen te brengen, kunnen werknemers op elkaars ideeën voortbouwen, wat tot creatievere oplossingen leidt.

Volgens Gardner verbetert samenwerking ook de prestaties. Samenwerkende werkomgevingen stellen mensen in staat om van elkaar te leren en zo hun eigen vaardigheden en kennis te verrijken. Ze zorgen ook voor meer begrip, samenhang en afstemming tussen teamleden, wat leidt tot betere collectieve prestaties.

In termen van aanpassing is Gardners perspectief op samenwerking even overtuigend. Organisaties die een sterke samenwerkingscultuur koesteren in een snel veranderend bedrijfslandschap kunnen zich sneller en efficiënter aanpassen aan nieuwe uitdagingen en veranderingen. Ze kunnen gezamenlijk verschillende perspectieven benutten om de beste weg voorwaarts te vinden in tijden van verandering.

In haar veelgeprezen boek “Slimmer samenwerken: A New Approach to Breaking Down Barriers and Transforming Work” gaat Gardner verder in op de voordelen van slim samenwerken. Ze legt uit hoe het niet alleen gaat om samenwerken, maar ook om het integreren van verschillende perspectieven om barrières te slechten en de werkomgeving te transformeren.

De beperkende aard van bureaucratie

De bureaucratietheorie van Max Weber – hoewel een doorbraak in zijn tijd – heeft zijn beperkingen. Zijn rigiditeit en zware afhankelijkheid van hiërarchische machtsdynamiek kunnen creativiteit en flexibiliteit verstikken, twee cruciale aspecten van de snelle, verstoorde wereld van vandaag:
 1. Taakspecialisatie: Bureaucratieën implementeren vaak taakspecialisatie om de efficiëntie te verbeteren. Dit kan echter de flexibiliteit en creativiteit beperken in een tijdperk van snelle technologische veranderingen en ambiguïteit. De specialisatie kan leiden tot silo’s, wat de communicatie binnen de organisatie en het aanpassingsvermogen belemmert.
 2. Hiërarchieën: Hoewel hiërarchische structuren duidelijke commandostructuren kunnen bieden, kunnen ze ook innovatie en reactievermogen in de kiem smoren. De informatiestroom is mogelijk niet vloeiend, met het risico op vervorming wanneer deze omhoog of omlaag door de lagen gaat. Bovendien is efficiënte besluitvorming moeilijker wanneer goedkeuringen meerdere niveaus moeten doorlopen.
 3. Formele selectie: De theorie van Weber stelt dat personeel gekozen wordt op basis van formele kwalificaties. Maar in tijden van onzekerheid en snelle technologische veranderingen zijn dynamische capaciteiten, zoals aanpassingsvermogen, creativiteit en innovatie, misschien wel belangrijker dan formele kwalificaties.
 4. Formele regels en voorschriften: Bureaucratieën werken volgens strikte regels die een snelle reactie op wereldwijde concurrentie en onzekerheid in de weg kunnen staan. Bureaucratie en geformaliseerde procedures kunnen de besluitvorming vertragen en het aanpassingsproces bemoeilijken.
 5. Onpersoonlijke oriëntatie: Bureaucratieën leggen de nadruk op onpersoonlijkheid bij het uitvoeren van taken. Hoewel dit vriendjespolitiek vermindert, kan het ook een afstandelijke werkcultuur creëren, die de teamcohesie en motivatie belemmert. Het stimuleren van een betrokken, gemotiveerd en flexibel personeelsbestand is van cruciaal belang te midden van wereldwijde concurrentie en snelle veranderingen.

Het bureaucratische model van Weber bood inderdaad verschillende voordelen – duidelijke gezagslijnen, efficiëntie door specialisatie en voorspelbaarheid. In de moderne context van toegenomen complexiteit en volatiliteit kan de starheid van dit model echter de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van organisaties belemmeren.

Navigeren door de paradox van expertise

Vikram Mansharamani legt in “Think for Yourself” veel nadruk op de balans tussen diepte van expertise en breedte van perspectief, vooral in perioden van snelle verandering en onzekerheid. Hij suggereert dat overmatig vertrouwen op experts ertoe kan leiden dat individuen en organisaties waardevolle inzichten over het hoofd zien die voortkomen uit een alomvattend, multidisciplinair gezichtspunt.

Hij beweert dat hyperspecialisatie kan leiden tot denken in silo’s, waardoor het een uitdaging wordt om te navigeren door complexiteiten en onzekerheden waarvoor kennis uit verschillende gebieden gecombineerd moet worden. Een te beperkte expertise kan betekenen dat u slecht voorbereid bent op onverwachte verschuivingen of dat u essentiële verbanden niet opmerkt.

Aan de andere kant benadrukt Mansharamani ook dat het belangrijk is om de diepte van de expertise niet volledig te verwerpen. Diepgaande kennis op een bepaald gebied vormt een essentiële basis voor het bijdragen aan nieuwe inzichten en het stimuleren van innovatie.

De sleutel ligt in het in evenwicht brengen van de twee: het combineren van diepgaande expertise met een breed begrip van interdisciplinaire invloeden maakt een effectievere aanpassing aan snelle veranderingen, wereldwijde invloeden en onzekerheid mogelijk.

Mansharamani’s ‘Think for Yourself’ mantra moedigt ons aan om informatie kritisch en holistisch te benaderen in plaats van blindelings meningen van experts te accepteren. Het gaat om het herstellen van gezond verstand in een tijdperk van intense specialisatie en kunstmatige intelligentie..

Veerkracht van bedrijven opbouwen

Martin Reeves, bekend om zijn uitgebreide onderzoek naar veerkracht van organisaties, benadrukt dat het opbouwen van veerkracht een strategisch voordeel is voor organisaties. In plaats van veerkracht puur te zien als operationele continuïteit op de korte termijn tijdens crises, benadrukt Reeves de bredere aspecten ervan, waaronder structureel aanpassingsvermogen op de lange termijn, innovatie en het vermogen van de organisatie om te transformeren op basis van veranderende omstandigheden. Bureaucratieën kunnen echter een uitdaging vormen voor het ontstaan en voortbestaan van organisatorische veerkracht, volgens de principes die Max Weber heeft uiteengezet. In het model van Weber worden bureaucratieën gebouwd voor stabiliteit, voorspelbaarheid en efficiëntie. Hoewel deze kwaliteiten onder normale omstandigheden gunstig zijn, kunnen ze de veerkracht van een organisatie in een steeds dynamischer en onvoorspelbaarder bedrijfsklimaat aantasten. Hier volgen enkele specifieke manieren waarop bureaucratieën veerkracht kunnen belemmeren, ontleend aan het werk van Reeves en de kenmerken van bureaucratieën:
 • Hiërarchische structuren: Bureaucratische organisaties hebben vaak strikte hiërarchische commandostructuren. Dit kan besluitvormingsprocessen vertragen, waardoor de organisatie minder wendbaar wordt en minder snel op veranderingen kan reageren.
 • Regel-georiënteerd: Bureaucratieën werken op basis van een reeks formele regels en voorschriften, waardoor ze star en resistent tegen verandering kunnen zijn. Deze starheid kan verhinderen dat de organisatie zich aanpast aan nieuwe omstandigheden, waardoor de veerkracht wordt ondermijnd.
 • Taakspecialisatie: In bureaucratieën is arbeid verdeeld in duidelijk gedefinieerde rollen. Deze specialisatie kan leiden tot denken in silo’s, wat samenwerking tussen verschillende functies, creativiteit en innovatie belemmert – allemaal belangrijke elementen van veerkracht.

Concluderend kan gesteld worden dat bureaucratieën weliswaar voor stabiliteit en efficiëntie kunnen zorgen, maar dat hun inherente kenmerken de veerkracht van organisaties kunnen belemmeren, vooral in een snelle, onzekere omgeving. Daarom dringt Reeves er bij organisaties op aan om veerkracht expliciet te ontwerpen, te meten en te beheren.

Commando decentraliseren

Stanley McChrystal, gepensioneerd generaal van het Amerikaanse leger, deelde zijn ervaringen in het leiden van de Joint Special Operations Task Force in Irak in zijn boek “Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World”. Zijn geschriften onthullen de bewering dat bureaucratische structuren, die traditioneel gebruikt werden door het Amerikaanse leger, hun inspanningen om de oorlog in Irak te winnen in de weg stonden.

McChrystal implementeerde een platform met meerdere belanghebbenden genaamd Operations and Intelligence (O&I) om deze inefficiënties te bestrijden. Deze organisatorische verschuiving transformeerde de communicatieprocessen, waardoor informatie snel gedeeld kon worden binnen de gehele strijdmacht, van grondtroepen tot inlichtingendiensten en van mariniers tot centrale coördinatie. Het doel van deze aanpak was om de silo’s en hiërarchieën af te breken die traditioneel in militaire organisaties zijn ingebakken, zodat de hele strijdkracht zich beter kon aanpassen en beter kon reageren.

In zijn boek “One Mission: How Leaders Build a Team of Teams” ging McChrystal verder in op zijn ervaringen met deze innovatieve commandostructuur. Een aspect dat hij benadrukte, een “Constellation of Teams”, is een netwerk van onderling verbonden teams die samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Elk team behoudt zijn unieke sterke punten, specialiteiten en autonomie, maar toch worden ze collectief gecoördineerd om effectief te reageren op complexe uitdagingen. Deze aanpak vergemakkelijkt verder snelle besluitvorming, bevordert innovatie en vergroot het vermogen van de organisatie om zich snel aan te passen aan veranderende dynamieken.

Concluderend kan worden gesteld dat de aanpak van generaal McChrystal de traditionele bureaucratische militaire structuur uitdaagde en de wendbaarheid, het aanpassingsvermogen en de effectieve samenwerking tussen teams verbeterde. Zijn werk biedt waardevolle inzichten in leidinggeven in complexe en snel veranderende omgevingen.

Bureaucratische grenzen overschrijden

Bill Drayton, de oprichter van Ashoka, onderkende al vroeg de beperkingen van traditionele hiërarchieën bij het aanpakken van complexe sociale problemen. Drayton ontwikkelde de structuur Constellation of Teams om een organisatie op te bouwen die in staat is om veelzijdige sociale problemen over de hele wereld aan te pakken. Er zijn verschillende belangrijke redenen waarom Drayton voor dit model heeft gekozen:

 • Gedistribueerde autonomie: Door verschillende teams autonoom te laten werken, kunnen oplossingen worden ontwikkeld die rekening houden met de unieke context van verschillende regio’s. Deze strategie bevorderde innovatie en flexibiliteit, wat essentieel is voor het aanpakken van diverse sociale uitdagingen.
 • Verbeterde samenwerking: Door deze autonome teams te verbinden tot een groter netwerk – de “Constellation” – werden communicatie en samenwerking op alle organisatieniveaus bevorderd. Dit vergemakkelijkte collectief leren en snelle actie, omdat teams snel succesvolle strategieën konden delen en overnemen.
 • Reactievermogen: In tegenstelling tot de starheid van traditionele bureaucratische hiërarchieën, stelde het Constellation-model, met zijn gedistribueerde en onderling verbonden teams, Ashoka in staat om snel te reageren op veranderende omgevingen.

Deze structuur speelde een cruciale rol in het uitgroeien van Ashoka tot ‘s werelds grootste netwerk van sociale ondernemers. Door autonomie te geven aan contextspecifieke teams, maar ze wel onderling verbonden te houden binnen een groter netwerk, was Ashoka in staat om een wereldwijde invloed te stimuleren die individuele teams of een centrale bureaucratie nooit hadden kunnen bereiken.

Samengevat bood Drayton’s Constellation of Teams model een raamwerk voor gedistribueerde, autonome maar toch diep verbonden organisaties. Het is de verdienste van Ashoka dat het de complexiteit van sociaal ondernemerschap op een ongekende wereldwijde schaal heeft kunnen navigeren.

Dynamisch bestuur en afstemming

Sociocratie, ook bekend als dynamisch bestuur, is een organisatorische besluitvormingsaanpak die transparantie, verantwoording en samenwerking tussen alle niveaus van een organisatie benadrukt. Het hanteert dubbele vertegenwoordiging en op instemming gebaseerde besluitvorming als kernprincipes om efficiënt, inclusief en aanpasbaar bestuur mogelijk te maken.

Dubbele vertegenwoordiging komt tot uiting in sociocratie door de cirkelvormige hiërarchiestructuur waarin elke cirkel (team of werkgroep) minstens twee leden heeft die hem in de volgende laag vertegenwoordigen. Eén persoon fungeert als de “leider”, die de beslissingen en strategische richtlijnen op hoger niveau doorgeeft aan zijn team, terwijl een andere persoon fungeert als de “afgevaardigde”, die de belangen en input van het team vertegenwoordigt tijdens cirkelbijeenkomsten op hoger niveau. Deze tweerichtingsstroom van informatie en invloed zorgt ervoor dat elke kring een stem heeft en verbonden blijft met het algemene bestuur, wat bijdraagt aan een responsiever en effectiever besluitvormingsproces.

Op instemming gebaseerde besluitvorming, in een sociocratie, is gebaseerd op het principe dat een voorstel of beslissing aanvaardbaar is zolang er geen gemotiveerde en zwaarwegende bezwaren zijn. In plaats van te streven naar unanieme overeenstemming (zoals bij besluitvorming op basis van consensus), maakt besluitvorming op basis van instemming snellere en flexibelere besluitvormingsprocessen mogelijk waarbij bezwaren worden aangepakt en geïntegreerd om voorstellen of overeenkomsten te verfijnen en verder te ontwikkelen.

Sociocratie integreert dubbele vertegenwoordiging en besluitvorming op basis van instemming om een meer inclusief, aanpasbaar en samenwerkend bestuurssysteem te creëren dat de actieve deelname en bijdragen van alle leden waardeert en tegelijkertijd de efficiëntie en ontvankelijkheid in besluitvormingsprocessen handhaaft.

Op consensus gebaseerde besluitvorming in agile teams

Maak kennis met het thought leadership van Daniel Mezick. Mezick, een invloedrijke kracht binnen de Agile-gemeenschap, pleit voor organisatorische gedragingen en praktijken die veel principes van sociocratie weerspiegelen en in feite herhalen, in het bijzonder die van op toestemming gebaseerde besluitvorming en afdelingsoverschrijdende vertegenwoordiging, wat het sociocratische concept van dubbele vertegenwoordiging weerspiegelt.

Als bedenker van OpenSpace Agility, een methodologie die gericht is op het mogelijk maken van echte participatie en duurzame organisatorische transformatie, baseert Mezick dit model op besluitvorming op basis van instemming. Deze benadering verschilt aanzienlijk van de conventionele methode waarbij naar consensus wordt gestreefd, doordat benadrukt wordt dat beslissingen acceptabel zijn zolang niemand een beredeneerd en doorslaggevend bezwaar heeft. Mezick stelt zich voor om via een dergelijk paradigma de besluitvorming in organisaties efficiënter en responsiever te maken en, als bijkomend voordeel, meer in overeenstemming met de kernprincipes van sociocratisch bestuur.

Mezick’s nadruk op “dubbele vertegenwoordiging” – een concept waarbij teamleden tegelijkertijd bijdragen aan hun afdeling en de belangen ervan vertegenwoordigen op het grotere bedrijfsfront – versterkt het belang van divers denken en gedetailleerd inzicht in de besluitvorming. Deze innovatieve aanpak stimuleert samenwerking tussen verschillende functies en afstemming tussen verschillende niveaus, zodat de gedachten en meningen van verschillende domeinen in overweging worden genomen bij het vormgeven van de strategie van de organisatie, wat een opmerkelijke gelijkwaardigheid creëert met de instemmingsgedreven, inclusieve aanpak van sociocratie.

In essentie presenteert het werk van Mezick verhalen van onschatbare waarde over hoe de belangrijkste principes van sociocratie kunnen worden aangepast binnen hedendaagse organisatorische omgevingen om omgevingen te bevorderen die samenhangend en responsief zijn en gebaseerd op echte samenwerking.

De organisatiestructuur opnieuw bekijken

Het Consentric Leadership Model (CLM) binnen RoundMap® combineert al het bovenstaande in een verenigde aanpak. Het biedt een nieuwe aanpak voor het organiseren van bedrijven, gericht op het verbeteren van hun aanpassingsvermogen, samenwerking en effectiviteit. Dit model combineert op toestemming gebaseerde besluitvorming, gedistribueerd leiderschap en sterk verbonden autonome teams om veerkrachtige organisaties te creëren die snel kunnen bewegen, veranderen en zich kunnen aanpassen terwijl ze een gedeeld doel behouden.
 • Op instemming gebaseerde besluitvorming en bestuur: Op instemming gebaseerde besluitvorming is een meer inclusieve en rechtvaardige aanpak vergeleken met traditionele, hiërarchische systemen. Het geeft individuen binnen de organisatie inspraak in zaken die van invloed zijn op hun werk, wat de betrokkenheid en buy-in van werknemers bevordert. Zo kunnen beslissingen in de organisatie sneller worden genomen en kan er beter worden ingespeeld op veranderende omgevingen.
 • Geen lagen: Door hiërarchische lagen te verwijderen, bevordert het model platte organisatiestructuren die een soepele besluitvorming, samenwerking tussen verschillende functies en een betere communicatie binnen de organisatie stimuleren. Met minder barrières voor de informatiestroom maakt deze aanpak het mogelijk om sneller te reageren op marktverschuivingen en kansen.
 • Leiden vanuit het Geheel: Dit principe benadrukt de afstemming van de doelen en activiteiten van een organisatie op een duidelijk doel. De organisatie is ontworpen rond een positieve kern, die de waarde vertegenwoordigt die de organisatie wil creëren en leveren, en die eenheid en samenhang bevordert.
 • Cirkel van Overeenstemming: Binnen het CLM is de Circle of Confluence de plaats waar belanghebbenden (zoals leiderschap, werknemers, partners of klanten) samenwerken in een gezamenlijk besluitvormingsproces. Dit stimuleert samenwerking, leren en een inclusieve omgeving die innovatie bevordert en het vermogen om zich snel aan veranderingen aan te passen.
 • Impact Model: Impliciet beschreven binnen CLM, richt Consentriciteit zich op het effect dat een organisatie heeft of wil hebben op haar interne en externe belanghebbenden en de omgeving. Het bevordert dus waardecreatie op lange termijn, sociale verantwoordelijkheid en transparantie van de organisatie.

Door de principes van het Consentric Leadership Model (CLM) binnen RoundMap te implementeren, kunnen organisaties profiteren van een meer wendbare, aanpasbare, doelgerichte en impactgerichte structuur, die bij uitstek geschikt is voor het snel veranderende en ambigue zakelijke landschap.

Een nieuw paradigma omarmen voor organisatorisch succes

De toekomst van organisaties hangt af van hun aanpassingsvermogen om traditionele structuren te ontmantelen en opkomende modellen toe te passen die transformatieve verschuivingen teweegbrengen. De decentralisatie die inherent is aan de “Team of Teams”-benadering of Ashoka’s “Constellation Teams Model” biedt een levendig tegenwicht voor de starheid van traditionele centrale bevel- en controlemodellen, en weerspiegelt de principes van circulaire hiërarchie en dubbele vertegenwoordiging die centraal staan in de sociocratie.

Vikram Mansharamani’s voorstel voor een evenwichtige verdeling van expertise onderstreept de noodzaak van een evenwicht tussen diepte en breedte, een cruciaal element in het bevorderen van organisatorische wendbaarheid en reflexiviteit. Deze concepten lijken sterk op de brede inclusie en participatieve besluitvorming die kenmerkend zijn voor sociocratische organisaties.

Daarnaast benadrukt het veerkrachtraamwerk van Martin Reeves het belang van robuustheid en veerkracht als strategisch voordeel bij het navigeren door een onvoorspelbare omgeving, wat de adaptieve aard weerspiegelt die inherent is aan sociocratische structuren.

Nu we een bedrijfstijdperk ingaan waarin “slimme samenwerking” centraal staat, gaan we op een intelligente manier verschillende perspectieven, vaardigheden en kennis samenvoegen. Dit sluit naadloos aan bij sociocratische principes en Daniel Mezicks nadruk op besluitvorming op basis van instemming en dubbele vertegenwoordiging, wat de noodzaak onderstreept om met elke stem rekening te houden.

Toekomstige organisatiemodellen, zoals het Consentric Leadership Model (CLM), pleiten voor projectgerichte, op verdienste gebaseerde structuren, die de sociocratische toewijding aan op toestemming gebaseerde besluitvorming en gedistribueerd leiderschap weerspiegelen.

Ons uitgebreide onderzoek onthult een robuuste blauwdruk voor succes, en onderstreept de noodzaak dat leiderschap in verandering verankerd is in de cultuur van de organisatie. Het vraagt om een georkestreerde uitmuntendheid die de conventionele normen overstijgt en een atmosfeer voedt die klaar is voor voortdurende evolutie. Afgestemd op de dynamische bestuursethos van sociocratie en Mezick’s behendige implementatie van deze principes, is deze georkestreerde uitmuntendheid niet alleen voordelig – het is absoluut cruciaal in ons complexe, snel veranderende en voortdurend verstoorde zakelijke landschap.

Een voetnoot over consistentie (CLM)

Consentriciteit als leiderschapsmodel dient als een progressieve modus operandi, die niet alleen draait om traditionele succesindicatoren, maar zich ook richt op het creëren van impactvolle en duurzame verandering. Consentricity streeft ernaar om zakelijke doelen harmonieus te laten samengaan met diepgaande maatschappelijke verantwoordelijkheid en doelen.

Het model moedigt gedistribueerd leiderschap, projectgerichte, op verdiensten gebaseerde structuren en een diepgewortelde toewijding aan besluitvorming op basis van instemming sterk aan. Dit kader moedigt wederzijds respect, een open dialoog en gedeelde verantwoordelijkheid aan, en bevordert een omgeving die invloedrijke beslissingen mogelijk maakt.

Het uiteindelijke doel van Consentricity ligt in haar nieuwe oriëntatie – het transformeren van organisaties in sociaal bewuste entiteiten met een blijvende toewijding aan het grotere goed. Het vraagt om een actiegerichte mentaliteitsverandering, waardoor organisaties weloverwogen, collectieve beslissingen moeten nemen die niet alleen succesvol zijn, maar ook een duurzame impact hebben.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter