De dynamiek van steward-eigenaarschap onderzoeken

De dynamiek van steward-eigenaarschap onderzoeken

Bedrijven als Bosch, Rolex en Patagonia hebben, elk op hun eigen manier, een steward ownership-model aangenomen. Wat is rentmeesterschap, hoe is de besluitvorming en het bestuur georganiseerd, en wie maakt er gebruik van?

Wat is rentmeesterschap?

Steward ownership, ook wel mission-driven of purpose-driven ownership genoemd, is een benadering van bedrijfseigendom en bestuur die de missie en duurzaamheid op lange termijn van een bedrijf prioriteit geeft boven winst op korte termijn. Het gaat meestal om structuren en praktijken die ervoor zorgen dat het doel van het bedrijf behouden blijft en bevorderd wordt door de belangen van belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten en de bredere gemeenschap, op één lijn te brengen.

Bedrijven zoals Bosch, Patagonia en Rolex worden vaak genoemd als voorbeelden van bedrijven die eigendom zijn van stewards, hoewel de specifieke mechanismen kunnen variëren. Hier volgt een kort overzicht van hoe steward ownership bij deze bedrijven werkt:

 • Bosch, een Duitse multinational in engineering en elektronica, heeft een unieke eigendomsstructuur die bekend staat als de Robert Bosch Stiftung. De stichting bezit veel van de aandelen van het bedrijf en heeft als doel het bevorderen van sociaal en maatschappelijk welzijn. Het eigendom van de stichting helpt ervoor te zorgen dat Bosch prioriteit geeft aan stabiliteit op lange termijn en het welzijn van zijn werknemers en gemeenschappen boven winstmaximalisatie op korte termijn.
 • Patagonia, een bedrijf dat zich bezighoudt met outdoorkleding en -uitrusting, staat bekend om zijn betrokkenheid bij het milieu en sociale verantwoordelijkheid. Het is een gecertificeerde B Corporation die voldoet aan hoge sociale en milieunormen. Oprichter Yvon Chouinard heeft vaak zijn intentie uitgesproken om een bedrijf op te bouwen dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en als missie heeft om “Onze thuisplaneet te redden”. De eigendomsstructuur en -praktijken van Patagonia zijn ontworpen om deze missie te ondersteunen.
 • Rolex is een Zwitserse luxe horlogemaker met een reputatie voor kwaliteit en duurzaamheid. Het wordt vaak genoemd als voorbeeld van een bedrijf dat strikte controle over zijn producten en distributiekanalen handhaaft. Hoewel de specifieke eigendomsstructuur van Rolex misschien niet zo transparant is als die van sommige andere bedrijven, staat het bedrijf bekend om zijn focus op vakmanschap en een lange levensduur, in lijn met rentmeesterschap.

In al deze gevallen komt steward ownership tot uiting in een engagement voor het welzijn op lange termijn van het bedrijf, zijn stakeholders en zijn missie. Deze bedrijven geven prioriteit aan milieu- en sociale verantwoordelijkheid, kwaliteit en duurzaamheid, vaak ten koste van financiële winsten op korte termijn. Steward-owned bedrijven gebruiken meestal eigendomsstructuren, bestuurspraktijken en beleidsregels om deze focus op hun kernmissies te behouden.

Hoe is de besluitvorming georganiseerd binnen een rentmeestereigendomsbedrijf?

Het besluitvormingsproces in bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters is meestal zo georganiseerd dat het afgestemd is op de missie en langetermijndoelen van het bedrijf, in plaats van uitsluitend gericht te zijn op financiële winsten op korte termijn. Hier volgen enkele algemene aspecten van besluitvorming in dergelijke bedrijven:

 1. Missiegerichte focus: Steward-bedrijven geven prioriteit aan hun kernmissie en kernwaarden. Het doel van het bedrijf stuurt de besluitvorming, of het nu gaat om duurzaamheid voor het milieu, sociale verantwoordelijkheid, kwaliteit of een ander langetermijndoel.
 2. Inclusieve betrokkenheid van belanghebbenden: Steward ownership houdt vaak in dat een breed scala aan belanghebbenden betrokken wordt, waaronder werknemers, klanten, lokale gemeenschappen en het milieu. Deze bedrijven zoeken input van verschillende groepen om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.
 3. Oriëntatie op de lange termijn: Steward-bedrijven benadrukken duurzaamheid op lange termijn boven winst op korte termijn. Dit betekent dat beslissingen worden genomen met het oog op hoe ze het bedrijf en de belanghebbenden in de toekomst zullen beïnvloeden in plaats van alleen het volgende kwartaal.
 4. Transparant bestuur: Transparant bestuur is cruciaal. Steward-eigenaars kunnen duidelijke structuren en beleidsregels hebben die zorgen voor verantwoording en transparantie in de besluitvorming. Dit kan transparante rapportage over milieu- en sociale statistieken omvatten.
 5. Ethisch leiderschap: Leiderschap in bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters wordt vaak gedreven door ethiek en waarden, met leiders die zich inzetten voor de missie van het bedrijf. Ethisch leiderschap helpt bij het nemen van beslissingen die in lijn zijn met het doel van het bedrijf.
 6. Betrokkenheid van werknemers: Veel stewardbedrijven betrekken hun werknemers actief bij de besluitvorming. Dit kan variëren van werknemersvertegenwoordigers in de raad van bestuur tot input vragen over essentiële zaken.
 7. Winst en doel in evenwicht brengen: Hoewel winst essentieel is, streven bedrijven in rentmeestereigendom ernaar om dit in evenwicht te brengen met hun bredere missie en sociale of milieudoelstellingen. Er worden beslissingen genomen om ervoor te zorgen dat financieel succes het doel van het bedrijf ondersteunt.
 8. Risicobeperking: Besluitvorming in bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters kan een zorgvuldige beoordeling inhouden van risico’s en kansen die verband houden met de missie en langetermijndoelstellingen van het bedrijf. Dit omvat het overwegen van potentiële sociale, milieu- en reputatierisico’s.
 9. Adaptieve strategieën: Bedrijven die eigendom zijn van Steward zijn vaak flexibel in hun strategieën. Ze kunnen van koers veranderen als dat nodig is om beter bij hun missie aan te sluiten en zich aan veranderende omstandigheden aan te passen.
 10. Impactmeting: Deze bedrijven hebben vaak robuuste systemen om hun impact op het milieu, de maatschappij en andere relevante factoren te meten en te rapporteren. De besluitvorming is gebaseerd op de wens om deze impactcijfers te verbeteren.

In essentie structureren bedrijven met rentmeestereigendom hun besluitvormingsprocessen om ervoor te zorgen dat hun missie en waarden voorop staan bij strategische keuzes. Ze streven naar een evenwicht tussen winstgevendheid en een streven naar duurzaamheid op lange termijn, sociale verantwoordelijkheid en zorg voor het milieu. Deze benadering verschilt fundamenteel van de focus op winstmaximalisatie van meer traditionele bedrijven.

Hoe is het bestuur binnen dit type organisaties georganiseerd?

Het bestuur in organisaties die eigendom zijn van rentmeesters is typisch gestructureerd om hun toewijding aan hun missie, duurzaamheid op lange termijn en het welzijn van belanghebbenden te weerspiegelen. Hier volgen enkele gemeenschappelijke elementen van bestuur in dergelijke organisaties:

 1. Missie-gedreven bestuur: Bedrijven die eigendom zijn van Steward geven in hun bestuursstructuren prioriteit aan hun kernmissie en kernwaarden. Het doel van het bedrijf, of dat nu duurzaamheid voor het milieu, sociale verantwoordelijkheid, kwaliteit of een ander langetermijndoel is, dient als leidraad voor bestuursbeslissingen.

 2. Raad van bestuur: Bedrijven die eigendom zijn van Steward hebben vaak raden van bestuur die afgestemd zijn op de missie en waarden van de organisatie. Deze raden kunnen diverse belanghebbenden omvatten, zoals werknemers, klanten of vertegenwoordigers van de bredere gemeenschap, om ervoor te zorgen dat de missie van het bedrijf wordt gehandhaafd.

 3. Transparantie en verantwoording: Transparantie is essentieel in bestuur. Steward-bedrijven hanteren doorgaans duidelijke, transparante bestuursprocessen en -structuren. Dit omvat open rapportage over financiële en niet-financiële meetgegevens, zoals de sociale en milieu-impact.

 4. Ethisch leiderschap: Leiderschap binnen bedrijven in rentmeestereigendom is gebaseerd op ethiek en waarden die de missie ondersteunen. Ethisch leiderschap zorgt ervoor dat bestuursbeslissingen in lijn zijn met het bredere doel van het bedrijf.

 5. Betrokkenheid van belanghebbenden: Governancestructuren kunnen de actieve deelname van verschillende belanghebbenden omvatten, waaronder werknemers, klanten, lokale gemeenschappen en milieuorganisaties. Hun inbreng wordt meegenomen in besluitvormingsprocessen.

 6. Focus op de lange termijn: Governance in bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters is gericht op de lange termijn. Beslissingen worden genomen met het oog op hun impact op het bedrijf en de belanghebbenden over een langere periode in plaats van alleen het volgende kwartaal of boekjaar.

 7. Risicobeheer: Governance richt zich vaak op risicobeoordeling en -beheer, vooral met betrekking tot de missie en langetermijndoelstellingen van het bedrijf. Dit houdt in dat potentiële sociale, milieu- en reputatierisico’s moeten worden overwogen.

 8. Adaptieve strategieën: Bedrijven die eigendom zijn van Steward zijn vaak flexibel in hun strategieën en bestuursstructuren. Ze kunnen van koers veranderen als dat nodig is om beter bij hun missie aan te sluiten en zich aan veranderende omstandigheden aan te passen.

 9. Impactmeting: Governance omvat vaak systemen voor het meten en rapporteren van de impact van het bedrijf op het milieu, de maatschappij en andere relevante factoren. Deze gegevens informeren de besluitvorming en helpen de prestaties van het bedrijf op deze gebieden te verbeteren.

 10. Winst en doel in evenwicht brengen: Bestuursbeslissingen zijn erop gericht om een evenwicht te vinden tussen financieel succes en het vervullen van de bredere missie van het bedrijf. Winstgevendheid wordt gezien als ondersteuning van het doel van de organisatie in plaats van als het enige doel.

 11. Juridische structuur: Sommige steward-owned bedrijven gebruiken juridische structuren zoals Benefit Corporations (B Corps) of andere hybride vormen die hen in staat stellen om hun toewijding aan een missie wettelijk vast te leggen naast traditionele bedrijfsdoelen.

In essentie is het bestuur in organisaties met rentmeesterschap gestructureerd om ervoor te zorgen dat de missie en waarden van het bedrijf de strategische keuzes bepalen. Het benadrukt inclusiviteit, transparantie, ethisch leiderschap en langetermijndenken, waarbij de nadruk ligt op het positief beïnvloeden van de maatschappij, het milieu en andere relevante belanghebbenden. Deze benadering van bestuur staat in contrast met het vaak op winst gerichte bestuur in meer traditionele bedrijven.

Hoe voldoet dit model aan het wettelijke kader?

Organisaties met zeggenschap staan voor de unieke uitdaging om te voldoen aan wettelijke kaders die van oudsher aandeelhouderswaarde bevoordelen en beschermen. Het wettelijke kader in veel landen is vaak zo gestructureerd dat de belangen van aandeelhouders voorrang krijgen, met name diegenen die financiële winst op korte termijn nastreven. Bedrijven met rentmeesterschap zijn echter ontworpen om prioriteit te geven aan duurzaamheid op lange termijn, sociale verantwoordelijkheid en missiegedreven doelstellingen. Lees hier hoe zij deze uitdaging het hoofd bieden:

 1. Benefit Corporation (B Corp) of alternatieve juridische structuren: Veel bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters kiezen voor juridische structuren die hen expliciet in staat stellen om winst in evenwicht te brengen met het doel. Benefit Corporations (B Corps) en soortgelijke rechtsvormen zijn ontworpen om de toewijding van een bedrijf aan een bredere missie vast te leggen, waarbij zelfs prioriteit wordt gegeven aan sociale en milieuvoordelen boven directe aandeelhouderswaarde.

 2. Missieverklaringen en handvesten: Steward-bedrijven nemen vaak hun missieverklaringen en handvesten op in hun juridische documenten, waarin hun doel en toewijding aan duurzaamheid op lange termijn duidelijk worden omschreven. Dit kan juridische bescherming bieden tegen druk om alleen de aandeelhouderswaarde te maximaliseren.

 3. Aandeelhoudersovereenkomsten: Bedrijven kunnen aandeelhoudersovereenkomsten opstellen die hun missiegedreven aanpak en verwachtingen voor aandeelhouders uiteenzetten. Deze overeenkomsten kunnen de toewijding aan de missie van het bedrijf versterken.

 4. Transparantie en rapportage: Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, leggen organisaties met rentmeesterschap vaak de nadruk op transparantie in financiële en niet-financiële rapportage. Ze mogen rapporteren over hun sociale en milieu-impact, bestuurspraktijken en naleving van hun missie.

 5. Betrokkenheid van belanghebbenden: Bedrijven kunnen actief in gesprek gaan met belanghebbenden om aan te tonen hoe hun beslissingen aansluiten bij de bredere sociale en milieubelangen. Dit kan helpen om een tegenwicht te bieden tegen de wettelijke druk om alleen de aandeelhouderswaarde te dienen.

 6. Belangenbehartiging en wettelijke hervormingen: Sommige steward-owned bedrijven, evenals organisaties zoals B Lab, dat B Corps certificeert, pleiten voor veranderingen in wettelijke kaders om een gunstiger klimaat te creëren voor missie-gedreven bedrijven. Dit omvat inspanningen om bedrijfswetten te hervormen zodat er meer rekening wordt gehouden met belanghebbenden dan alleen de aandeelhouders.

 7. Risico op rechtszaken: Hoewel bedrijven met rentmeesterschap ernaar streven om aan de wettelijke vereisten te voldoen, kunnen ze te maken krijgen met juridische uitdagingen van aandeelhouders die prioriteit geven aan onmiddellijk financieel rendement. De toewijding van het bedrijf aan haar missie en wettelijke structuur kan in dergelijke gevallen in de rechtszaal getest worden.

Het is belangrijk om op te merken dat het juridische landschap evolueert, en er wordt steeds meer erkend dat bedrijven een evenwicht moeten vinden tussen winst en doelgerichtheid. Sommige rechtsgebieden hebben wetswijzigingen doorgevoerd om tegemoet te komen aan missiegedreven bedrijven. Organisaties die eigendom zijn van rentmeesters moeten echter vaak proactief door het juridische kader navigeren om ervoor te zorgen dat ze trouw kunnen blijven aan hun missie en waarden. Dit kan betekenen dat er nauw moet worden samengewerkt met juridische experts en voorstanders van verantwoorde bedrijfspraktijken om deze uitdagingen aan te gaan.

Wie gebruikt dit model nog meer, naast Bosch, Rolex en Patagonia?

Sinds mijn laatste kennisupdate in januari 2022 zijn verschillende andere bedrijven overgestapt of gestructureerd als missiegedreven organisaties of organisaties met rentmeesterschap. Vergeet niet dat het landschap van dergelijke organisaties sindsdien geëvolueerd kan zijn. Hier zijn een paar opmerkelijke voorbeelden:

 1. The Body Shop: The Body Shop, een cosmetica- en huidverzorgingsbedrijf, is pionier op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en missiegedreven zaken doen. Het zet zich in voor milieu- en sociale doelen.

 2. Eileen Fisher: Eileen Fisher, een kledingmerk, staat bekend om haar focus op duurzaamheid, ethiek en empowerment van vrouwen op de werkplek. Het bedrijf heeft een solide missiegedreven aanpak.

 3. King Arthur Baking Company: King Arthur, een gecertificeerde B Corporation, is een producent van meel en bakingrediënten. Het benadrukt haar inzet voor kwaliteit, duurzaamheid en het welzijn van werknemers en de lokale gemeenschap.

 4. Danone: Het multinationale voedingsmiddelenconcern Danone heeft een “One Planet. One Health” missie om de belangen van de aandeelhouders in evenwicht te brengen met die van andere belanghebbenden en het milieu.

 5. New Belgium Brewing: Deze brouwerij, bekend van merken als Fat Tire, was een Certified B Corporation voordat ze werd overgenomen door Lion Little World Beverages. Het bleef zich sterk inzetten voor een duurzaam milieu en sociale verantwoordelijkheid.

 6. Ben & Jerry’s: Het ijsbedrijf Ben & Jerry’s, een dochteronderneming van Unilever, heeft een lange geschiedenis in het ondersteunen van sociale en milieudoelen en het handhaven van een onafhankelijke raad van bestuur om haar missie hoog te houden.

 7. Interface: Interface, een modulaire tapijtfabrikant, wil een herstellende onderneming worden die zich richt op het elimineren van zijn ecologische voetafdruk en een positieve invloed heeft op de maatschappij.

 8. REI: REI (Recreational Equipment, Inc.) is een detailhandelscoöperatie die zich richt op outdooruitrusting en sportartikelen. Het legt de nadruk op duurzaamheid en moedigt buitenactiviteiten aan.

 9. Natura &Co: Natura &Co, een Braziliaanse cosmetica- en verzorgingsgroep, streeft ernaar om zaken te gebruiken als een kracht voor het goede, met een solide inzet voor ecologische en sociale duurzaamheid.

Houd er rekening mee dat de specifieke benaderingen van steward ownership en missiegedreven bedrijfspraktijken kunnen verschillen tussen deze bedrijven, en dat er zich ontwikkelingen kunnen hebben voorgedaan sinds mijn laatste update. U kunt de meest recente informatie op de websites van deze bedrijven of via betrouwbare bronnen nalezen om te zien hoe hun aanpak van steward ownership is geëvolueerd.

Wat voor soort model is rentmeestereigendom?

Steward ownership is geen enkelvoudig, strak gedefinieerd concept, maar een brede filosofie die elementen van leiderschap, organisatiestructuur en eigendomsmodellen omvat. Het is voornamelijk een organisatie- en eigendomsmodel met een sterke leiderschaps- en bestuurscomponent. Dit is hoe het gekarakteriseerd kan worden:

 1. Eigendomsmodel: In de kern is rentmeesterschap een alternatief eigendomsmodel dat prioriteit geeft aan de missie van een bedrijf, duurzaamheid op lange termijn en het welzijn van meerdere belanghebbenden boven financiële winst op korte termijn voor een kleine groep aandeelhouders. Het gaat vaak om unieke juridische structuren of bedrijfsvormen, zoals Benefit Corporations (B Corps), waardoor bedrijven hun betrokkenheid bij een bredere missie wettelijk kunnen vastleggen.

 2. Leiderschapsmodel: Steward eigendomsorganisaties benadrukken ethisch leiderschap en waardengedreven besluitvorming. Leiders in deze organisaties zijn vaak toegewijd aan de missie van het bedrijf en werken eraan om de activiteiten van de organisatie af te stemmen op het doel ervan.

 3. Organisatiemodel: Het kan ook worden beschouwd als een organisatiemodel vanwege de invloed die het heeft op de structuur en cultuur van een bedrijf. Steward ownership leidt vaak tot een plattere organisatiestructuur met een grotere betrokkenheid van belanghebbenden en een focus op samenwerking, transparantie en inclusiviteit.

 4. Bestuursmodel: Governance is een cruciaal onderdeel van steward eigenaarschap, omdat het betrekking heeft op hoe beslissingen worden genomen, hoe belanghebbenden worden betrokken en hoe de organisatie verantwoordelijk wordt gehouden. Bestuursstructuren en -praktijken in bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters zijn ontworpen om de missie van het bedrijf hoog te houden.

Samengevat is rentmeesterschap een allesomvattende aanpak die eigendom, leiderschap, organisatie en bestuur omvat. Het betekent een verschuiving van traditionele winstmaximalisatiemodellen naar een meer doelgerichte, duurzame en collaboratieve manier van zakendoen. Het is een reactie op het idee dat bedrijven niet alleen verantwoording moeten afleggen aan hun aandeelhouders, maar aan een bredere groep belanghebbenden en het welzijn van de maatschappij en het milieu.

Hoe gaat dit model om met interne organisatorische barrières?

Eigenaarsorganisaties kunnen een aanzienlijke invloed hebben op horizontale samenwerking en hiërarchische inefficiënties, vaak op manieren die meer samenwerking, flexibiliteit en missiegedreven benaderingen bevorderen. Hier ziet u hoe ze deze aspecten van de organisatiestructuur en -cultuur beïnvloeden:

 1. Bevordering van samenwerking: Steward eigendomsorganisaties hebben de neiging om een cultuur van samenwerking en inclusiviteit te bevorderen. Door een breed scala aan belanghebbenden, zoals werknemers, klanten en lokale gemeenschappen, bij besluitvormingsprocessen te betrekken, creëren zij mogelijkheden om verschillende perspectieven en ideeën te laten horen.

 2. Verminderde hiërarchie: Steward-bedrijven hebben vaak plattere organisatiestructuren die traditionele hiërarchieën verminderen. Dit kan leiden tot snellere besluitvorming, omdat besluitvormers dichter bij de frontlinies staan en zich sneller kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

 3. Mondige werknemers: Werknemers in staat stellen om deel te nemen aan de besluitvorming kan leiden tot meer betrokken en gemotiveerde teams. Steward-bedrijven vertrouwen er vaak op dat hun werknemers cruciale beslissingen nemen, waardoor er minder behoefte is aan een starre hiërarchische structuur.

 4. Missieafstemming: De missiegedreven focus van deze organisaties dient als een verenigende kracht, die werknemers en belanghebbenden helpt om hun inspanningen af te stemmen op een gemeenschappelijk doel. Dit vermindert hiërarchische inefficiëntie als gevolg van tegenstrijdige prioriteiten of een gebrek aan gedeelde doelstellingen.

 5. Wendbaarheid en aanpassingsvermogen: Eigenaarsorganisaties zijn vaak beter uitgerust om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden of opkomende uitdagingen, omdat ze een missiegedreven en flexibele aanpak hebben. Dit staat in contrast met meer hiërarchische structuren die langzaam op verandering kunnen reageren.

 6. Efficiënte besluitvorming: Besluitvorming in bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters kan efficiënter zijn omdat deze vaak wordt geleid door de missie en langetermijndoelen van de organisatie. Dit resulteert in een duidelijker doel en prioriteiten, waardoor de bureaucratie die gepaard gaat met hiërarchische besluitvorming afneemt.

 7. Betrokkenheid van belanghebbenden: Samenwerking met verschillende belanghebbenden, zoals klanten en lokale gemeenschappen, kan leiden tot beter geïnformeerde beslissingen en efficiëntere probleemoplossing. Het zorgt ervoor dat de organisatie rekening houdt met de perspectieven van degenen die rechtstreeks door haar acties worden beïnvloed.

 8. Risicobeperking: Door belanghebbenden actief bij de besluitvorming te betrekken, kunnen bedrijven die eigendom zijn van rentmeesters potentiële risico’s effectiever identificeren en aanpakken. Dit proactieve risicobeheer minimaliseert inefficiënties veroorzaakt door onverwachte tegenslagen.

 9. Adaptieve strategieën: Steward-bedrijven zijn eerder geneigd om te draaien en hun strategieën aan te passen wanneer dat nodig is, gezien hun focus op de missie op lange termijn. Dit aanpassingsvermogen vermindert de hiërarchische inefficiëntie die het gevolg is van het star vasthouden aan gevestigde praktijken.

Hoewel organisaties van rentmeesterschap het potentieel hebben om hiërarchische inefficiënties aan te pakken en horizontale samenwerking te bevorderen, is het belangrijk om op te merken dat hun doeltreffendheid hierbij kan variëren afhankelijk van het specifieke bedrijf, de sector en de toewijding aan missiegedreven principes. Het doorvoeren van deze veranderingen kan een complex en doorlopend proces zijn, maar het leidt vaak tot een meer dynamische en missiegerichte organisatiecultuur.

Hoe verhoudt dit model zich tot Consentricity?

Consentriciteit, zoals beschreven in het RoundMap raamwerk, en rentmeesterschap hebben gemeenschappelijke principes, zoals een focus op missie en waarden, inclusiviteit en betrokkenheid in meerdere richtingen. Er zijn echter ook verschillen tussen de twee concepten. Hier is een vergelijking:

Overeenkomsten:

 1. Missie-gedreven: Beide benaderingen geven prioriteit aan de missie, waarden en duurzaamheid op lange termijn van de organisatie boven financiële voordelen op korte termijn. Ze streven ernaar om bedrijven met een hoger doel op te richten.
 2. Inclusiviteit: Beide benaderingen benadrukken inclusiviteit en onderlinge afhankelijkheid. Ze moedigen actieve deelname en samenwerking tussen belanghebbenden aan, hetzij in concentrische cirkels of via praktijken van rentmeesterschap.
 3. Betrokkenheid in meerdere richtingen: Beide modellen bevorderen betrokkenheid in meerdere richtingen. “Concentriciteit” moedigt vertegenwoordigers van verschillende cirkels aan om actief deel te nemen aan aangrenzende cirkels, terwijl rentmeesterschap vaak een breed scala aan belanghebbenden bij de besluitvorming betrekt.
 4. Op toestemming gebaseerd bestuur: Consentriciteit omvat op toestemming gebaseerd bestuur, dat overeenkomt met rentmeesterschap, waarbij beslissingen worden genomen om het welzijn van verschillende belanghebbenden te waarborgen en niet alleen van aandeelhouders.

Verschillen:

 1. Eigendomsstructuur: Steward ownership richt zich voornamelijk op de eigendomsstructuur van een bedrijf, waarbij de nadruk ligt op alternatieve rechtsvormen zoals Benefit Corporations (B Corps) en eigendom door stichtingen of missiegedreven entiteiten. Consentriciteit lijkt zich meer te richten op de organisatie- en bestuursstructuur dan op eigendom.
 2. Organisatiemodel: Consentriciteit is gebaseerd op concentrische cirkels rond een cirkel van samenvloeiing of stakeholderboard. Steward ownership richt zich op de manier waarop bedrijven eigendom zijn en bestuurd worden en op hun juridische en eigendomsstructuur.
 3. Positief Onderzoek: Consentricity vermeldt het gebruik van Positive Inquiry principes om een positieve cultuur te bevorderen. Hoewel rentmeesterschap ethisch en missiegedreven leiderschap promoot, verwijst het meestal niet naar positiviteit.
 4. Culturele ethos: Consentriciteit wordt gepresenteerd als een culturele ethos die de organisatie doordringt. Steward ownership, aan de andere kant, is een model dat voornamelijk geassocieerd wordt met eigendoms- en bestuurspraktijken, maar kan ook de organisatiecultuur beïnvloeden.
Samengevat streven Consentricity en steward ownership naar meer doelgerichte en inclusieve organisatiemodellen. Consentricity wordt voornamelijk beschreven als een organisatie- en bestuursmodel binnen het RoundMap raamwerk, terwijl steward ownership zich richt op de eigendoms- en bestuursstructuur van een bedrijf. Ze kunnen elkaar aanvullen bij het creëren van organisaties met solide missies, waarden en samenwerkingsculturen, maar ze kunnen op verschillende gebieden van organisatieontwerp worden toegepast.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter